Lịch Công Giáo 2024 - Cập nhật mới nhất

Lời Chúa Là Ngọn Đèn Soi Con Bước

"Là Ánh Sáng Chỉ Đường Con Đi"

Lịch Công Giáo 2024

Lịch công giáo hôm nay

Lịch Công Giáo hôm nay lễ gì?

25/06/2024: Thứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Các bài đọc và tin mừng hôm nay

2 V 19:9-11,14-21,31-36; Tv 48:2-3,3-4,10-11; Mt 7:6,12-14

Áo Lễ Linh Mục: Xanh

Lịch Công Giáo Tuần Này

NgàyNội dung lễ

24/06

Sinh Nhật Thánh Gioan

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: 2 V 17:5-8,13-15,18; Tv 60:3,4-5,12-13; Mt 7:1-5

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

25/06

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 V 19:9-11,14-21,31-36; Tv 48:2-3,3-4,10-11; Mt 7:6,12-14

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

26/06

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 V 22:8-13; Tv 119:33,34,35,36,37,40; Mt 7:15-20

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

27/06

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 V 24:8-17; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Mt 7:21-29

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

28/06

Thánh Irenaeus, Gmtđ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 2 V 25:1-12; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Mt 8:1-4

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

29/06

Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Ac 2:2,10-14,18-19; Tv 74:1-2,3-5,5-7,20-21; Mt 8:5-17

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

30/06

Chúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Kn 1:13-15,2; Tv 30:2-4,5-6,11-12-13; 2 Cr 8:7,9,13-15; Mc 5:21-43; Mc 5:21-24,35-43

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

Lịch Công Giáo Tháng 6 - 2024

NgàyNội dung lễ

01/06

Thánh Justin, Tđ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gđt 63:2,3-4,5-6; Mc 11:27-33

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

02/06

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Xh 24:3-8; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Dt 9:11-15; Mc 14:12-16,22-26

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

03/06

Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 2 Pr 1:2-7; Tv 91:1-2,14-15,15-16; Mc 12:1-12

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

04/06

Thứ Ba trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 Pr 3:12-15,17-18; Tv 90:2,3-4,10,14,16; Mc 12:13-17

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

05/06

Thánh Boniface, Gmtđ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 2 Tm 1:1-3,6-12; Tv 123:1-2,2; Mc 12:18-27

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

06/06

Thứ Năm trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 Tm 2:8-15; Tv 25:2-5,8-9,10,14; Mc 12:28-34

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

07/06

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: 2 Tm 3:10-17; Tv 119:157,160,161,165,166,168; Mc 12:35-37

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

08/06

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 2 Tm 4:1-8; Tv 71:8-9,14-15,16-17,22; Mc 12:38-44

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

09/06

Chúa Nhật thứ Mười Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: St 3:9-15; Tv 130:1-2,3-4,5-6,7-8; 2 Cr 4:135; Mc 3:20-35

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

10/06

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 17:1-6; Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8; Mt 5:1-12

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

11/06

Thánh Barnabas, Tông Đồ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 17:7-16; Tv 4:2-3,4-5,7-8; Mt 5:13-16

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

12/06

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 18:20-39; Tv 16:1-2,4,5,8,11; Mt 5:17-19

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

13/06

Thánh Antôn đệ Padua, Lmts

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 18:41-46; Tv 65:10,10-11,12-13; Mt 5:20-26

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

14/06

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 19:9,11-16; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Mt 5:27-32

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

15/06

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 19:19-21; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10; Mt 5:33-37

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

16/06

Chúa Nhật thứ Mười Một Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Ed 17:22-24; Tv 92:2-3,13-14,15-16; 2 Cr 5:6-10; Mc 4:26-34

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

17/06

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 21:1-16; Tv 5:2-3,5-6,7; Mt 5:38-42

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

18/06

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 21:17-29; Tv 51:3-4,5-6,11,16; Mt 5:43-48

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

19/06

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 V 2:1,6-14; Tv 31:20,21,24; Mt 6:1-6,16-18

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

20/06

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Hc 48:1-14; Tv 97:1-2,3-4,5-6,7; Mt 6:7-15

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

21/06

Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 2 V 11:1-4,9-18,20; Tv 132:11,12,13-14,17-18; Mt 6:19-23

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

22/06

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sb 24:17-25; Tv 89:4-5,29-30,31-32,33-34; Mt 6:24-34

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

23/06

Chúa Nhật thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: G 38:1,8-11; Tv 107:23-24,25-26,28-29,30-31; 2 Cr 5:14-17; Mc 4:35-41

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

24/06

Sinh Nhật Thánh Gioan

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: 2 V 17:5-8,13-15,18; Tv 60:3,4-5,12-13; Mt 7:1-5

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

25/06

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 V 19:9-11,14-21,31-36; Tv 48:2-3,3-4,10-11; Mt 7:6,12-14

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

26/06

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 V 22:8-13; Tv 119:33,34,35,36,37,40; Mt 7:15-20

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

27/06

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 V 24:8-17; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Mt 7:21-29

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

28/06

Thánh Irenaeus, Gmtđ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 2 V 25:1-12; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Mt 8:1-4

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

29/06

Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Ac 2:2,10-14,18-19; Tv 74:1-2,3-5,5-7,20-21; Mt 8:5-17

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

30/06

Chúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Kn 1:13-15,2; Tv 30:2-4,5-6,11-12-13; 2 Cr 8:7,9,13-15; Mc 5:21-43; Mc 5:21-24,35-43

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

Lịch Công Giáo Tháng 7 - 2024

NgàyNội dung lễ

01/07

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Am 2:6-10,13-16; Tv 50:16-17,18-19,20-21,22-23; Mt 8:18-22

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

02/07

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Am 3:1-8; Tv 5:4-6,6-7,8; Mt 8:23-27

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

03/07

Thánh Tôma, Tông Đồ

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Am 5:14-15,21-24; Tv 50:7,8-9,10-11,12-12,16-17; Mt 8:28-34

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

04/07

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Am 7:10-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 9:1-8

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

05/07

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Am 8:4-6,9-12; Tv 119:2,10,20,30,40,131; Mt 9:9-13

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

06/07

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Am 9:11-15; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 9:14-17

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

07/07

Chúa Nhật thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Ed 2:2-5; Tv 123:1-2,2,3-4; 2 Cr 12:7-10; Mc 6:1-6

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

08/07

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Hs 2:16-18,21-22; Tv 145:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 9:18-26

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

09/07

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Hs 8:4-7,11-13; Tv 115:3-4,5-6,7-8,9-10; Mt 9:32-38

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

10/07

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Hs 10:1-3,7-8,12; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Mt 10:1-7

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

11/07

Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Hs 11:1,3-4,8-9; Tv 80:2,3,15-16; Mt 10:7-15

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

12/07

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Hs 14:2-10; Tv 51:3-4,8-912-13,14,17; Mt 10:16-23

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

13/07

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Is 6:1-8; Tv 93:1,1-2,5; Mt 10:24-33

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

14/07

Chúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Am 7:12-15; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Ep 1:3-14; Ep 1:3-10; Mc 6:7-13

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

15/07

Thánh Bonaventure, Gmtsht

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Is 1:10-17; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 10:34; Mt 11:1

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

16/07

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Is 7:1-9; Tv 48:2-3,3-4,5-6,7-8; Mt 11:20-24

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

17/07

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Is 10:5-7,13-16; Tv 94:5-6,7-8,9-10,14-15; Mt 11:25-27

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

18/07

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Is 26:7-9,12,16-19; Tv 102:13-14,15,16-18,19-21; Mt 11:28-30

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

19/07

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Is 38:1-8,21-22; Is 38:10-11,12,16; Mt 12:1-8

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

20/07

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: St 2:1-5; Tv 10:1-2,3-4,7-8,14; Mt 12:14-21

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

21/07

Chúa Nhật thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Gr 23:1-6; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ep 2:13-18; Mc 6:30-34

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

22/07

Thánh Maria Mađalêna

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: St 6:1-4,6-8; Tv 50:5-6,8-9,16-17,21,23; Mt 12:38-42

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

23/07

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: St 7:14-15,18-20; Tv 85:2-4,5-6,7-8; Mt 12:46-50

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

24/07

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gr 1:1,4-10; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Mt 13:1-9

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

25/07

Thánh Giacôbê, Tông Đồ

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Gr 2:1-3,7-8,12-13; Tv 36:6-7,8-9,10-11; Mt 13:10-17

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

26/07

Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gr 3:14-17; Gr 31:10,11-12,13; Mt 13:18-23

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

27/07

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gr 7:1-11; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:24-30

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

28/07

Chúa Nhật thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: 2 V 4:42-44; Tv 145:10-11,15-16,17-18; Ep 4:1-6; Ga 6:1-15

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

29/07

Thánh Mátta

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gr 13:1-11; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 13:31-35

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

30/07

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gr 14:17-22; Tv 79:8,9,11,13; Mt 13:35-43

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

31/07

Thánh Ignatius thành Loyola, Lm

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gr 15:10,16-21; Tv 59:2-3,4,10-11,17,18; Mt 13:44-46

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

Lịch Công Giáo Tháng 8 - 2024

NgàyNội dung lễ

01/08

Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gr 18:1-6; Tv 146:1-2,2-4,5-6; Mt 13:47-53

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

02/08

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gr 26:1-9; Tv 69:5,8-10,14; Mt 13:54-58

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

03/08

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gr 26:11-16,24; Tv 69:15-16,30-31,33-34; Mt 14:1-12

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

04/08

Chúa Nhật thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Xh 16:2-4,12-15; Tv 78:3-4,23-24,25-54; Ep 4:17,20-24; Ga 6:24-35

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

05/08

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gr 28:1-17; Tv 119:29,43,79,80,95,102; Mt 14:13-21

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

06/08

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Gr 30:1-2,12-15,18-22; Tv 102:16-18,19-1,29,22-23; Mt 14:22-36

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

07/08

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gr 31:1-7; Gr 31:10,11-12,13; Mt 15:21-28

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

08/08

Thánh Đa Minh, Lm

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gr 31:31-34; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 16:13-23

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

09/08

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Nk 2:1,3; Đnl 32:35-36,39,41; Mt 16:24-28

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

10/08

Thánh Lôrensô, Tstđ

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: St 1:12; St 2:4; Tv 9:8-9,10-11,12-13; Mt 17:14-20

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

11/08

Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 19:4-8; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ep 4:305; 2 Ga 6:41-51

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

12/08

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ed 1:2-5,24-28; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Mt 17:22-27

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

13/08

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ed 2:8; Ed 3:4; Tv 119:14,24,72,103,111,131; Mt 18:1-5,10,12-14

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

14/08

Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Ed 9:1-7; Tv 113:1-2,3-4,5-6; Mt 18:15-20

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

15/08

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Ed 12:1-2; Tv 78:56-57,58-59,61-62; Mt 18:21-19

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

16/08

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ed 16:1-15,60,63; Ed 16:59-63; Is 12:2-3,4,5-6; Mt 19:3-12

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

17/08

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ed 18:1-10,13,30-32; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 19:13-15

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

18/08

Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Cn 9:1-6; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Ep 5:15-20; Ga 6:51-58

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

19/08

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ed 24:15-24; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 19:16-22

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

20/08

Thánh Bênađô, Gmtsht

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Ed 28:1-10; Đnl 32:26-27,27-28,30,35-36; Mt 19:23-30

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

21/08

Thánh Piô X, Giáo Hoàng

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Ed 34:1-11; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 20:1-16

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

22/08

Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Ed 36:23-28; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 22:1-14

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

23/08

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ed 37:1-14; Tv 107:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 22:34-40

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

24/08

Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Ed 43:1-7; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Mt 23:1-12

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

25/08

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Gs 24:1-2,15-17,18; Tv 34:2-3,16-17,18-19,20-21; Ep 5:21-32; Ep 5:2,25-32; Ga 6:60-69

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

26/08

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: St 1:1-5,11-12; Tv 96:1-2,2-3,4-5; Mt 23:13-22

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

27/08

Thánh Monica

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: St 2:1-3,14-16; Tv 96:10,11-12,13; Mt 23:23-26

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

28/08

Thánh Augustinô, Gmtsht

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: St 3:6-10,16-18; Tv 128:1-24-5; Mt 23:27-32

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

29/08

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 1:1-9; Tv 145:2-3,4-5,6-7; Mt 24:42-51

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

30/08

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 1:17-25; Tv 33:1-2,4-5,10,11; Mt 25:1-13

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

31/08

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 1:26-31; Tv 33:12-13,18-19,20-21; Mt 25:14-30

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

Lịch Công Giáo Tháng 9 - 2024

NgàyNội dung lễ

01/09

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đnl 4:1-2,6-8; Tv 15:2-3,3-4,4-5; Gc 1:17-18,21-22,27; Mc 7:1-8,14-15,21-23

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

02/09

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 2:1-5; Tv 119:97,98,99,100,101,102; Lc 4:16-30

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

03/09

Thánh Grêgôriô Cả, Ghts

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 2:10-16; Tv 145:8-9,10-11,12-13,13-14; Lc 4:31-37

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

04/09

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 3:1-9; Tv 33:12-13,14-15,20-21; Lc 4:38-44

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

05/09

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 3:18-23; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 5:1-11

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

06/09

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 4:1-5; Tv 37:3-4,5-6,27-28,39-40; Lc 5:33-39

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

07/09

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 4:9-15; Tv 145:17-18,19-20,21; Lc 6:1-5

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

08/09

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Is 35:4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; Gc 2:1-5; Mc 7:31-37

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

09/09

Thánh Phêrô Claver, Lm

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 5:1-8; Tv 5:5-6,7,12; Lc 6:6-11

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

10/09

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 6:1-11; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 6:12-19

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

11/09

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 7:25-31; Tv 45:11-12,14-15,16-17; Lc 6:20-26

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

12/09

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 8:1-7,11-13; Tv 139:1-3,13-14,23-24; Lc 6:27-38

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

13/09

Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 9:16-19,22-27; Tv 84:3,4,5-6,8,12; Lc 6:39-42

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

14/09

Tôn Vinh Thánh Giá

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 10:14-22; Tv 116:12-13,17-18; Lc 6:43-49

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

15/09

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Is 50:4-9; Tv 116:1-2,3-4,5-6,8-9; Gc 2:14-18; Mc 8:27-35

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

16/09

Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 11:17-26,33; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Lc 7:1-10

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

17/09

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 12:12-14,27-31; Tv 100:1-2,3,4,5; Lc 7:11-17

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

18/09

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 12:31; 1 Cr 13:13; Tv 33:2-3,4-5,12,22; Lc 7:31-35

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

19/09

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 15:1-11; Tv 118:1-2,16-17,28; Lc 7:36-50

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

20/09

Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 15:12-20; Tv 17:1,6-7,8,15; Lc 8:1-3

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

21/09

Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 15:35-37,42-49; Tv 56:10-12,13-14; Lc 8:4-15

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

22/09

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Kn 2:12,17-20; Tv 54:3-4,5,6-8; Gc 3:164; Mc 9:30-37

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

23/09

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Cn 3:27-34; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 8:16-18

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

24/09

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Cn 21:1-6,10-13; Tv 119:12720343544; Lc 8:19-21

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

25/09

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Cn 30:5-9; Tv 119:29,72,89,101,104,163; Lc 9:1-6

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

26/09

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gv 1:2-11; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:7-9

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

27/09

Thánh Vincentê de Phaolô, Lm

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gv 3:1-11; Tv 144:1-2,3-4; Lc 9:18-22

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

28/09

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gv 11:9-12; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:43-45

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

29/09

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Ds 11:25-29; Tv 19:8,10,12-13,14; Gc 5:1-6; Mc 9:38-43,45,47-48

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

30/09

Thánh Giêrômiô, Lmts

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: G 1:6-22; Tv 17:1,2-3,6-7; Lc 9:46-50

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

Lịch Công Giáo Tháng 10 - 2024

NgàyNội dung lễ

01/10

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: G 3:1-3,11-17,20-23; Tv 88:2-3,4-5,6,7-8; Lc 9:51-56

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

02/10

Thiên Thần Hộ Thủ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: G 9:1-12,14-16; Tv 88:10-11,12-13,14-15; Lc 9:57-62

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

03/10

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: G 19:21-27; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Lc 10:1-12

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

04/10

Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: G 38:1,12-21; Tv 139:1-3,78,9-10,13-14; Lc 10:13-16

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

05/10

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: G 42:1-3,5-6,12-16; Tv 119:66,71,75,91,125,130; Lc 10:17-24

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

06/10

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: St 2:18-24; Tv 128:1-2,3,4-5,6; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16; Mc 10:2-12

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

07/10

Đức Mẹ Mân Côi

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gl 1:6-12; Tv 111:1-2,7-8,9,10; Lc 10:25-37

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

08/10

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gl 1:13-24; Tv 139:1-3,13-14,14-15; Lc 10:38-42

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

09/10

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gl 2:1-2,7-14; Tv 117:1,2; Lc 11:1-4

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

10/10

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gl 3:1-5; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Lc 11:5-13

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

11/10

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gl 3:7-14; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 11:15-26

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

12/10

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gl 3:22-29; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 11:27-28

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

13/10

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Kn 7:7-11; Tv 90:12-13,14-15,16-17; Dt 4:12-13; Mc 10:17-30; Mc 10:17-27

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

14/10

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gl 4:22-24,26-27,31; Gl 5:1; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 11:29-32

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

15/10

Thánh Têrêxa thành Avila, Đtts

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gl 5:1-6; Tv 119:41,43,44,45,47,48; Lc 11:37-41

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

16/10

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gl 5:18-25; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:42-46

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

17/10

Thánh Inaxiô thành Antiôkia, Gmtđ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Ep 1:3-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Lc 11:47-54

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

18/10

Thánh Luca, Thánh Sử

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Ep 1:11-14; Tv 33:1-2,4-5,12-13; Lc 12:1-7

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

19/10

Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Ep 1:15-23; Tv 8:2-3,4-5,6-7; Lc 12:8-12

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

20/10

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Is 53:10-11; Tv 33:4-5,18-19,20-22; Dt 4:14-16; Mc 10:35-45; Mc 10:42-45

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

21/10

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ep 2:1-10; Tv 100:2,3,4,5; Lc 12:13-21

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

22/10

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ep 2:12-22; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 12:35-38

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

23/10

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ep 3:2-12; Is 12:2-3,4,5-6; Lc 12:39-48

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

24/10

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ep 3:14-21; Tv 33:1-2,4-5,11-12,18-19; Lc 12:49-53

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

25/10

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ep 4:1-6; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 12:54-59

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

26/10

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ep 4:7-16; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 13:1-9

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

27/10

Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Gr 31:7-9; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Dt 5:1-6; Mc 10:46-52

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

28/10

Thánh Simon và Jude, Tông Đồ

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Ep 4:32-5; Tv 1:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:10-17

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

29/10

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ep 5:21-33; Tv 128:1-2,3,4-5; Lc 13:18-21

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

30/10

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ep 6:1-9; Tv 145:10-11,12-13,13-14; Lc 13:22-30

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

31/10

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ep 6:10-20; Tv 144:1,2,9-10; Lc 13:31-35

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

Lịch Công Giáo Tháng 11 - 2024

NgàyNội dung lễ

01/11

Lễ Các Thánh

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Pl 1:1-11; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 14:1-6

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

02/11

Lễ Các Đẳng Linh Hồn

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Pl 1:18-26; Tv 42:2,3,5; Lc 14:1,7-11

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

03/11

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đnl 6:2-6; Tv 18:2-3,3-4,47-51; Dt 7:23-28; Mc 12:28-34

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

04/11

Thánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Pl 2:1-4; Tv 131:1,2,3; Lc 14:12-14

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

05/11

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Pl 2:5-11; Tv 22:26-27,28-30,31-32; Lc 14:15-24

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

06/11

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Pl 2:12-18; Tv 27:1,4,13-14; Lc 14:25-33

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

07/11

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Pl 3:3-8; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 15:1-10

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

08/11

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Pl 3:17; Pl 4:1; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 16:1-8

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

09/11

Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Pl 4:10-19; Tv 112:1-2,5-6,8,9; Lc 16:9-15

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

10/11

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 17:10-16; Tv 146:7,8-9,9-10; Dt 9:24-28; Mc 12:38-44; Mc 12:41-44

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

11/11

Thánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: St 1:1-9; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 17:1-6

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

12/11

Thánh Josaphat, Gmtđ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: St 2:1-8,11-14; Tv 37:3-4,18,23,27,29; Lc 17:7-10

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

13/11

Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: St 3:1-7; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Lc 17:11-19

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

14/11

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Tv 146:7,8-9,9-10; Lc 17:20-25

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

15/11

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 Ga 119:1,2,10,11,17,18; Lc 17:26-37

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

16/11

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 3 Ga 112:1-2,3-4,5-6; Lc 18:1-8

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

17/11

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đn 12:1-3; Tv 16:5-8,9-10,11; Dt 10:11-14,18; Mc 13:24-32

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

18/11

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Kh 1:1-4; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 18:35-43

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

19/11

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Kh 3:1-6,14-22; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 19:1-10

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

20/11

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Kh 4:1-11; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 19:11-28

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

21/11

Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Kh 5:1-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 19:41-44

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

22/11

Thánh Cêcilia, Đttđ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Kh 10:8-11; Tv 19:45-48

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

23/11

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Kh 11:4-12; Tv 144:1,2,9-10; Lc 20:27-40

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

24/11

Lễ Chúa Kitô Vua

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đn 7:13-14; Tv 93:1,1-2,5; Kh 1:5-8; Ga 18:33-37

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

25/11

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Kh 14:1-3,4-5; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 21:1-4

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

26/11

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Kh 14:14-19; Tv 96:10,11-12,13; Lc 21:5-11

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

27/11

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Kh 15:1-4; Tv 98:1,2-3,7-8,9; Lc 21:12-19

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

28/11

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Kh 18:1-2,21-23; Tv 100:2,3,4,5; Lc 21:20-28

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

29/11

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Kh 20:1-4,11-21; Tv 84:3,4,5-6,8; Lc 21:29-33

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

30/11

Thánh Andrê, Tông Đồ

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Kh 22:1-7; Tv 95:1-2,3-5,6-7; Lc 21:34-36

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

Lịch Công Giáo Tháng 12 - 2024

NgàyNội dung lễ

01/12

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 63:16-17,19; Tv 80:2-3,15-16,18-19; 1 Cr 1:3-9; Mc 13:33-37

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

02/12

Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 2:1-5; Is 4:2-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5,6-7,8-9; Mt 8:5-11

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

03/12

Thánh Phanxicô Xaviê, Lm

Lễ nhớ - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 11:1-10; Tv 72:1,7-8,12-13,17; Lc 10:21-24

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

04/12

Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 15:29-37

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

05/12

Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 26:1-6; Tv 118:1,8-9,19-21,25-27; Mt 7:21,24-27

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

06/12

Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 29:17-24; Tv 27:1,4,13-14; Mt 9:27-31

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

07/12

Thánh Ambrose, Gmtsht

Lễ nhớ - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 30:19-21,23-26; Tv 147:1-2,3-4,5-6; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

08/12

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 40:1-5,9-11; Tv 85:9-10,11-12,13-14; 2 Pr 3:8-14; Mc 1:1-8

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

09/12

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

10/12

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 40:1-11; Tv 96:1-2,3,10,11-12,13; Mt 18:12-14

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

11/12

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

12/12

Lễ Đức Mẹ Guadalupe

Lễ nhớ - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 41:13-20; Tv 145:1,9,10-11,12-13; Mt 11:11-15

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

13/12

Thánh Lucia, Đttđ

Lễ nhớ - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

14/12

Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts

Lễ nhớ - Mùa Vọng

Bài đọc: Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

15/12

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 61:1-2,10-11; Lc 1:46-48,49-50,53-5415; Ga 1:6-8,19-28

Áo Lễ: Hồng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

16/12

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: Ds 24:2-7,15-17; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 21:23-27

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

17/12

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: St 49:2,8-10; Tv 72:3-4,7-8,17; Mt 1:1-17

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

18/12

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: Gr 23:5-8; Tv 72:1,12-13,18-19; Mt 1:18-24

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

19/12

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: Tl 13:2-7,24-25; Tv 71:3-4,5-6,16-17; Lc 1:5-25

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

20/12

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 7:10-14; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 1:26-38

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

21/12

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: St 2:8-14; Xp 3:14-18; Tv 33:2-3,11-12,20-21; Lc 1:39-45

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

22/12

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: 2 Sm 7:1-5,8-12,14,16; Tv 89:2-3,4-5,27-29; Rm 16:25-27; Lc 1:26-38

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

23/12

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: St 3:1-4,23-24; Tv 25:4-5,8-9,10,14; Lc 1:57-66

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

24/12

Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 62:1-5; Tv 89:4-5,16-17,27-29; Cv 13:16-17,22-25; Mt 1:1-25; Mt 1:18-25; Is 9:1-6; Tv 96:1-2,2-3,11-12,132; Lc 2:1-14

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

25/12

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 62:11-12; Tv 97:1-6,11-123; Lc 2:15-20; Is 52:7-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Dt 1:1-6; Ga 1:1-18; Ga 1:1-5,9-14

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

26/12

Thánh Stêphanô, Tđ

Lễ kính - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: Cv 6:8-10; Tv 31:3-4,6,7,8,17,21; Mt 10:17-22

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

27/12

Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử

Lễ kính - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: 1 Ga 1:1-4; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Ga 20:2-8

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

28/12

Các Thánh Anh Hài

Lễ kính - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: 1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

29/12

Lễ Thánh Gia

Lễ kính - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: St 15:1-6; Tv 105:1-2,3-4,5-6,8-9; Dt 11:8,11-12,17-19; Lc 2:22-40; Lc 2:22,39-40

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

30/12

Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh

Lễ thường - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: 1 Ga 2:12-17; Tv 96:7-8,8-9,10; Lc 2:36-40

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

31/12

Ngày thứ bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh

Lễ thường - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: 1 Ga 2:18-21; Tv 96:1-2,11-12,13; Ga 1:1-18

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

Lịch Công Giáo Tháng 1 - 2024

NgàyNội dung lễ

01/01

Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Lễ trọng - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

02/01

Thánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht

Lễ nhớ - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: 1 Ga 2:22-28; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 1:19-28

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

03/01

Thứ Tư trước Lễ Hiển Linh

Lễ thường - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: 1 Ga 2:293; Tv 98:1,3-4,5-6; Ga 1:29-34

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

04/01

Thánh Elizabeth Ann Seton

Lễ nhớ - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: 1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

05/01

Thánh Gioan Neumann, Gm

Lễ nhớ - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: 1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

06/01

Thứ Bảy trước Lễ Hiển Linh

Lễ thường - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

07/01

Lễ Hiển Linh

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

08/01

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc:

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

09/01

Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 1:9-20; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Mc 1:21-28

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

10/01

Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 3:1-10,19-20; Tv 40:2-5,7-8,8-9,10; Mc 1:29-39

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

11/01

Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 4:1-11; Tv 44:10-11,14-15,25-26; Mc 1:40-45

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

12/01

Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 8:4-7,10-22; Tv 89:16-17,18-19; Mc 2:1-12

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

13/01

Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 9:1-4,17-19; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mc 2:13-17

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

14/01

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 3:3-10,19; Tv 40:2-4,7-8,8-9,10; 1 Cr 6:13-15,17-20; Ga 1:35-42

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

15/01

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 15:16-23; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mc 2:18-22

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

16/01

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 16:1-13; Tv 89:20,21-22,27-28; Mc 2:23-28

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

17/01

Thánh Antôn, Ab

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 17:32-33,37,40-51; Tv 144:1,2,9-10; Mc 3:1-6

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

18/01

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 18:6-9; Tv 56:2-3,9-10,10-12,13-14; Mc 3:7-12

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

19/01

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 24:3-21; Tv 57:2,3-4,6,11; Mc 3:13-19

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

20/01

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 1:1-4,11-12,19,23-27; Tv 80:2-3,5-7; Mc 3:20-21

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

21/01

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: St 3:1-5,10; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Cr 7:29-31; Mc 1:14-20

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

22/01

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 5:1-7,10; Tv 89:20,21-22,25-26; Mc 3:22-30

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

23/01

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 6:12-15,17-19; Tv 24:7,8,9,10; Mc 3:31-35

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

24/01

Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 7:4-17; Tv 89:4-5,27-28,29-30; Mc 4:1-20

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

25/01

Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 7:18-19,24-29; Tv 132:1-2,3-5,11,12,13-14; Mc 4:21-25

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

26/01

Thánh Timôthêô và Titô, Gm

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 11:1-4,5-10,13-17; Tv 51:3-4,5-6,6-7,10-11; Mc 4:26-34

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

27/01

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 12:1-7,10-17; Tv 51:12-13,14-15,16-17; Mc 4:35-41

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

28/01

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đnl 18:15-20; Tv 95:1-2,6-7,7-9; 1 Cr 7:32-35; Mc 1:21-28

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

29/01

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 15:13-14,30; Tv 3:2-3,4-5,6-7; Mc 5:1-20

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

30/01

Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 18:9-10,14,24-25,30-19; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Mc 5:21-43

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

31/01

Thánh Gioan Bosco, Lm

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 24:2,9-17; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 6:1-6

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

Lịch Công Giáo Tháng 2 - 2024

NgàyNội dung lễ

01/02

Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 2:1-4,10-12; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Mc 6:7-13

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

02/02

Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Hc 47:2-11; Tv 18:31,47,50,51; Mc 6:14-29

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

03/02

Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 3:4-13; Tv 119:9,10,11,12,13,14; Mc 6:30-34

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

04/02

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: G 7:1-4,6-7; Tv 147:1-2,3-4,5-6; 1 Cr 9:16-19,22-23; Mc 1:29-39

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

05/02

Thánh Agatha, Đttđ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 8:1-7,9-13; Tv 132:6-7,8-10; Mc 6:53-56

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

06/02

Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 8:22-23,27-30; Tv 84:3-4,5,10,11; Mc 7:1-13

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

07/02

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 10:1-10; Tv 37:5-6,30-31,39-40; Mc 7:14-23

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

08/02

Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 11:4-13; Tv 106:3-4,35-3,37,40; Mc 7:24-30

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

09/02

Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 11:29-32; Tv 81:10-11,12-13,14-15; Mc 7:31-37

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

10/02

Thánh Scholastica, Đt

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 12:26-32; Tv 106:6-7,19-20,21-22; Mc 8:1-10

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

11/02

Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Lv 13:1-2,44-46; Tv 32:1-2,5,11; 1 Cr 10:3111; Mc 1:40-45

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

12/02

Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gc 1:1-11; Tv 119:67,68,71,72,75,76; Mc 8:11-13

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

13/02

Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gc 1:12-18; Tv 94:12-13,14-15,18-19; Mc 8:14-21

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

14/02

Thứ Tư Lễ Tro

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-6,16-18

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

15/02

Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Đnl 30:15-20; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 9:22-25

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

16/02

Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Is 58:1-9; Tv 51:3-4,5-6,18-19; Mt 9:14-15

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

17/02

Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Is 58:9-14; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Lc 5:27-32

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

18/02

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: St 9:8-15; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Pr 3:18-22; Mc 1:12-15

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

19/02

Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Lv 19:1-2,11-18; Tv 19:8,9,10,15; Mt 25:31-46

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

20/02

Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Is 55:10-11; Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19; Mt 6:7-15

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

21/02

Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: St 3:1-10; Tv 51:3-4,12-13,18-19; Lc 11:29-32

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

22/02

Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ

Lễ kính - Mùa Chay

Bài đọc: Et 138:1-2,2-3,7-8; Mt 7:7-12

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

23/02

Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Ed 18:21-28; Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8; Mt 5:20-26

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

24/02

Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Đnl 26:16-19; Tv 119:1-2,4-5,7-8; Mt 5:43-48

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

25/02

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: St 22:1-2,9,10-13,15-18; Tv 116:10-15,16-17,18-19; Rm 8:31-34; Mc 9:2-10

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

26/02

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Đn 9:4-10; Tv 79:8,9,11,13; Lc 6:36-38

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

27/02

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Is 1:10,16-20; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 23:1-12

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

28/02

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Gr 18:18-20; Tv 31:5-6,14,15-16; Mt 20:17-28

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

29/02

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Gr 17:5-10; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 16:19-31

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

Lịch Công Giáo Tháng 3 - 2024

NgàyNội dung lễ

01/03

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: St 37:3-4,12-13,17-28; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 21:33-43,45-46

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

02/03

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: St 7:14-15,18-20; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Lc 15:1-3,11-32

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

03/03

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Xh 20:1-17; Xh 20:1-3,7-8,12-17; Tv 19:8,9,10,11; 1 Cr 1:22-25; Ga 2:13-25

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

04/03

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: 2 V 5:1-15; Tv 42:2-3; Lc 4:24-30

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

05/03

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Đn 3:25,34-43; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 18:21-35

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

06/03

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Đnl 4:1,5-9; Tv 147:12-13,15-16,19-20; Mt 5:17-19

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

07/03

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Gr 7:23-28; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Lc 11:14-23

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

08/03

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Hs 14:2-10; Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17; Mc 12:28-34

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

09/03

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Hs 6:1-6; Tv 51:3-4,18-19,20-21; Lc 18:9-14

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

10/03

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: St 36:14-16,19-23; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Ep 2:4-10; Ga 3:14-21

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

11/03

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Is 65:17-21; Tv 30:2,4,5-6,11-13; Ga 4:43-54

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

12/03

Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Ed 47:1-9,12; Tv 46:2-3,5-6,8-9; Ga 5:1-3,5-16

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

13/03

Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Is 49:8-15; Tv 145:8-9,13-14,17-18; Ga 5:17-30

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

14/03

Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Xh 32:7-14; Tv 106:19-20,21-22,23; Ga 5:31-47

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

15/03

Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Kn 2:1,12-22; Tv 34:17-18,19-20,21,23; Ga 7:1-2,10,25-30

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

16/03

Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Gr 11:18-20; Tv 7:2-3,9-10,11-12; Ga 7:40-53

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

17/03

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Gr 31:31-34; Tv 51:3-4,12-13,14-15; Dt 5:7-9; Ga 12:20-33

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

18/03

Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Đn 13:1-9,15-17,19-30,33-62; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ga 8:1-11; Ga 8:12-20; Ga 13:41-62

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

19/03

Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

20/03

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Đn 3:14-20,91-92,95; Đn 3:52,53,54,55,56; Ga 8:31-42

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

21/03

Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: St 17:3-9; Tv 105:4-5,6-7,8-9; Ga 8:51-59

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

22/03

Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Gr 20:10-13; Tv 18:2-3,3-4,5-6,7; Ga 10:31-42

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

23/03

Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Ed 37:21-28; Gr 31:10,11-12,13; Ga 11:45-57

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

24/03

Chúa Nhật Lễ Lá

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Mc 11:1-10; Ga 12:12-16; Is 50:4-7; Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24; Pl 2:6-11; Mc 14:115; Mc 15:1-39

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

25/03

Thứ Hai Tuần Thánh

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Is 42:1-7; Tv 27:1,2,3,13-14; Ga 12:1-11

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

26/03

Thứ Ba Tuần Thánh

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Is 49:1-6; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Ga 13:21-33,36-38

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

27/03

Thứ Tư Tuần Thánh

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Is 50:4-9; Tv 69:8-10,21-22,31,33-34; Mt 26:14-25

Áo Lễ: Tím

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

28/03

Thứ Năm Tuần Thánh

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Is 61:1-3,6,8-9; Tv 89:21-22,25,27; Kh 1:5-8; Lc 4:16-21; Xh 12:1-8,11-14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; 1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

29/03

Thứ Sáu Tuần Thánh

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Is 52:1353; Tv 31:2-6,12-13,15-16,17-25; Dt 4:14-16; Ga 18:1-19,42

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

30/03

Lễ Vọng Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Rm 6:3-11118; Lc 24:1-12

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

31/03

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 5:6-8; Ga 20:1-9

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

Lịch Công Giáo Tháng 4 - 2024

NgàyNội dung lễ

01/04

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 2:14,22-32; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Mt 28:8-15

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

02/04

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 2:36-41; Tv 33:4-5,18-19,20,22; Ga 20:11-18

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

03/04

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 3:1-10; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Lc 24:13-35

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

04/04

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 3:11-26; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Lc 24:35-48

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

05/04

Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 4:1-12; Tv 118:1-2,4,22-24,25-27; Ga 21:1-14

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

06/04

Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 4:13-21; Tv 118:1,14-15,16-18,19-21; Mc 16:9-15

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

07/04

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh - Kính Lòng Thương Xót Chúa

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 4:32-35; Tv 118:2-4,13-15,22-24; 1 Ga 5:1-6; Ga 20:19-31

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

08/04

Lễ Truyền Tin

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

09/04

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 4:32-37; Tv 93:1,1-2,5; Ga 3:7-15

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

10/04

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 5:17-26; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ga 3:16-21

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

11/04

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 5:27-33; Tv 34:2,9,17-18,19-20; Ga 3:31-36

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

12/04

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 5:34-42; Tv 27:1,4,13-14; Ga 6:1-15

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

13/04

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; Ga 6:16-21

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

14/04

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 3:13-15,17-19; Tv 4:2,4,7-8,9; 1 Ga 2:1-5; Lc 24:35-48

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

15/04

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 6:8-15; Tv 119:23-24,26-27,29-30; Ga 6:22-29

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

16/04

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

17/04

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

18/04

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

19/04

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

20/04

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

21/04

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 4:8-12; Tv 118:1-8-9,21-23,26-21-29; 1 Ga 3:1; 2 Ga 10:11-18

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

22/04

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 11:1-18; Tv 42:2-3; Ga 10:1-10; Ga 10:11-18

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

23/04

Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 11:19-26; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Ga 10:22-30

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

24/04

Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

25/04

Thánh Máccô, Thánh Sử

Lễ kính - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

26/04

Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 13:26-33; Tv 2:6-7,8-9,10-11; Ga 14:1-6

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

27/04

Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 13:44-52; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 14:7-14

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

28/04

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 9:26-31; Tv 22:26-27,28-30,31-32; 1 Ga 3:18-24; Ga 15:1-8

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

29/04

Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts

Lễ nhớ - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

30/04

Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

Lịch Công Giáo Tháng 5 - 2024

NgàyNội dung lễ

01/05

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

02/05

Thánh Anathasiô, Gmtsht

Lễ nhớ - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

03/05

Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ

Lễ kính - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

04/05

Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

05/05

Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 10:25-26,34-35,44-48; Tv 98:1,2-3,3-4; 1 Ga 4:7-10; Ga 15:9-17

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

06/05

Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

07/05

Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

08/05

Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

09/05

Lễ Thăng Thiên

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc:

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

10/05

Thứ Sáu trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

11/05

Thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

12/05

Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 1:15-17,20,20-26; Tv 103:1-2,11-12,19-20; 1 Ga 4:11-16; Ga 17:11-19

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

13/05

Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

14/05

Thánh Matthia, Tông Đồ

Lễ kính - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

15/05

Thứ Tư trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

16/05

Thứ Năm trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

17/05

Thứ Sáu trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

18/05

Thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

19/05

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; 1 Cr 12:3-7,12-13; Ga 20:19-23; Cv 2:1-11; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Gl 5:16-25; Ga 15:26-27

Áo Lễ: Đỏ

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

20/05

Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gc 3:13-18; Tv 19:8,9,10,15; Mc 9:14-29

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

21/05

Thứ Ba trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gc 4:1-10; Tv 55:7-8,9-10,10-11,23; Mc 9:30-37

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

22/05

Thứ Tư trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gc 4:13-17; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:38-40

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

23/05

Thứ Năm trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gc 5:1-6; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:41-50

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

24/05

Thứ Sáu trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gc 5:9-12; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mc 10:1-12

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

25/05

Thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gc 5:13-20; Tv 141:1-2,3,8; Mc 10:13-16

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

26/05

Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đnl 4:32-34,39-40; Tv 33:4-5,6-9,18-19,20-22; Rm 8:14-17; Mt 28:16-20

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

27/05

Thứ Hai trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Pr 1:3-9; Tv 111:1-2,5-6,9,10; Mc 10:17-27

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

28/05

Thứ Ba trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Pr 1:10-16; Tv 98:1,2-3,3-4; Mc 10:28-31

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

29/05

Thứ Tư trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Pr 1:18-25; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mc 10:32-45

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

30/05

Thứ Năm trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Pr 2:2-5,9-12; Tv 100:2,3,4,5; Mc 10:46-52

Áo Lễ: Xanh

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

31/05

Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: 1 Pr 4:7-13; Tv 96:10,11-12,13; Mc 11:11-26

Áo Lễ: Trắng

Bài Đọc - Tin Mừng - Suy Niệm

Lời Chúa Hôm Nay
Kinh Mân Côi
Lịch Công Giáo