Lịch Công Giáo Tháng 2 năm 2024 - Lễ Trọng Công Giáo Tháng 2

Lời Chúa Là Ngọn Đèn Soi Con Bước

"Là Ánh Sáng Chỉ Đường Con Đi"

Lịch Công Giáo tháng 2

Lịch Công Giáo tháng 2

Lịch Công Giáo Tháng 2: Trong bài viết này chúng con sẽ liệt kê danh sách Lễ TrọngLễ KínhLễ Nhớ trong tháng 2. Hy vọng sẽ gúp cộng đoàn sắp xếp thời gian để tham dự thánh lễ sốt sắng.

 

NgàyNội dung lễ

01/02

Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 2:1-4,10-12; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Mc 6:7-13

Áo Lễ: Xanh

02/02

Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Hc 47:2-11; Tv 18:31,47,50,51; Mc 6:14-29

Áo Lễ: Trắng

03/02

Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 3:4-13; Tv 119:9,10,11,12,13,14; Mc 6:30-34

Áo Lễ: Xanh

04/02

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: G 7:1-4,6-7; Tv 147:1-2,3-4,5-6; 1 Cr 9:16-19,22-23; Mc 1:29-39

Áo Lễ: Xanh

05/02

Thánh Agatha, Đttđ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 8:1-7,9-13; Tv 132:6-7,8-10; Mc 6:53-56

Áo Lễ: Đỏ

06/02

Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 8:22-23,27-30; Tv 84:3-4,5,10,11; Mc 7:1-13

Áo Lễ: Đỏ

07/02

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 10:1-10; Tv 37:5-6,30-31,39-40; Mc 7:14-23

Áo Lễ: Xanh

08/02

Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 11:4-13; Tv 106:3-4,35-3,37,40; Mc 7:24-30

Áo Lễ: Xanh

09/02

Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 11:29-32; Tv 81:10-11,12-13,14-15; Mc 7:31-37

Áo Lễ: Xanh

10/02

Thánh Scholastica, Đt

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 12:26-32; Tv 106:6-7,19-20,21-22; Mc 8:1-10

Áo Lễ: Trắng

11/02

Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Lv 13:1-2,44-46; Tv 32:1-2,5,11; 1 Cr 10:3111; Mc 1:40-45

Áo Lễ: Xanh

12/02

Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gc 1:1-11; Tv 119:67,68,71,72,75,76; Mc 8:11-13

Áo Lễ: Xanh

13/02

Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gc 1:12-18; Tv 94:12-13,14-15,18-19; Mc 8:14-21

Áo Lễ: Xanh

14/02

Thứ Tư Lễ Tro

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-6,16-18

Áo Lễ: Tím

15/02

Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Đnl 30:15-20; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 9:22-25

Áo Lễ: Tím

16/02

Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Is 58:1-9; Tv 51:3-4,5-6,18-19; Mt 9:14-15

Áo Lễ: Tím

17/02

Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Is 58:9-14; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Lc 5:27-32

Áo Lễ: Tím

18/02

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: St 9:8-15; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Pr 3:18-22; Mc 1:12-15

Áo Lễ: Tím

19/02

Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Lv 19:1-2,11-18; Tv 19:8,9,10,15; Mt 25:31-46

Áo Lễ: Tím

20/02

Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Is 55:10-11; Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19; Mt 6:7-15

Áo Lễ: Tím

21/02

Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: St 3:1-10; Tv 51:3-4,12-13,18-19; Lc 11:29-32

Áo Lễ: Tím

22/02

Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ

Lễ kính - Mùa Chay

Bài đọc: Et 138:1-2,2-3,7-8; Mt 7:7-12

Áo Lễ: Trắng

23/02

Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Ed 18:21-28; Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8; Mt 5:20-26

Áo Lễ: Tím

24/02

Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Đnl 26:16-19; Tv 119:1-2,4-5,7-8; Mt 5:43-48

Áo Lễ: Tím

25/02

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: St 22:1-2,9,10-13,15-18; Tv 116:10-15,16-17,18-19; Rm 8:31-34; Mc 9:2-10

Áo Lễ: Tím

26/02

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Đn 9:4-10; Tv 79:8,9,11,13; Lc 6:36-38

Áo Lễ: Tím

27/02

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Is 1:10,16-20; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 23:1-12

Áo Lễ: Tím

28/02

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Gr 18:18-20; Tv 31:5-6,14,15-16; Mt 20:17-28

Áo Lễ: Tím

29/02

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Gr 17:5-10; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 16:19-31

Áo Lễ: Tím

Lịch Lễ Trọng Công Giáo Tháng 2 - 2024

NgàyNội dung lễ

04/02

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: G 7:1-4,6-7; Tv 147:1-2,3-4,5-6; 1 Cr 9:16-19,22-23; Mc 1:29-39

Áo Lễ: Xanh

11/02

Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Lv 13:1-2,44-46; Tv 32:1-2,5,11; 1 Cr 10:3111; Mc 1:40-45

Áo Lễ: Xanh

14/02

Thứ Tư Lễ Tro

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-6,16-18

Áo Lễ: Tím

18/02

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: St 9:8-15; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Pr 3:18-22; Mc 1:12-15

Áo Lễ: Tím

25/02

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: St 22:1-2,9,10-13,15-18; Tv 116:10-15,16-17,18-19; Rm 8:31-34; Mc 9:2-10

Áo Lễ: Tím

Lịch Lễ Kính Công Giáo Tháng 2 - 2024

NgàyNội dung lễ

02/02

Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Hc 47:2-11; Tv 18:31,47,50,51; Mc 6:14-29

Áo Lễ: Trắng

22/02

Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ

Lễ kính - Mùa Chay

Bài đọc: Et 138:1-2,2-3,7-8; Mt 7:7-12

Áo Lễ: Trắng

Lịch Lễ Nhớ Công Giáo Tháng 2 - 2024

NgàyNội dung lễ

05/02

Thánh Agatha, Đttđ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 8:1-7,9-13; Tv 132:6-7,8-10; Mc 6:53-56

Áo Lễ: Đỏ

06/02

Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 8:22-23,27-30; Tv 84:3-4,5,10,11; Mc 7:1-13

Áo Lễ: Đỏ

10/02

Thánh Scholastica, Đt

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 12:26-32; Tv 106:6-7,19-20,21-22; Mc 8:1-10

Áo Lễ: Trắng

Tag:

2024-05-16

Lời Chúa Hôm Nay
Đọc Kinh Sáng
Lịch Công Giáo