Lịch Công Giáo Tháng 7 năm 2024 - Lễ Trọng Công Giáo Tháng 7

Lời Chúa Là Ngọn Đèn Soi Con Bước

"Là Ánh Sáng Chỉ Đường Con Đi"

Lịch Công Giáo Tháng 7

Lịch Công Giáo Tháng 7

Lịch Công Giáo Tháng 7: Trong bài viết này chúng con sẽ liệt kê danh sách Lễ TrọngLễ KínhLễ Nhớ trong tháng 7. Hy vọng sẽ gúp cộng đoàn sắp xếp thời gian để tham dự thánh lễ sốt sắng.

 

NgàyNội dung lễ

01/07

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Am 2:6-10,13-16; Tv 50:16-17,18-19,20-21,22-23; Mt 8:18-22

Áo Lễ: Xanh

02/07

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Am 3:1-8; Tv 5:4-6,6-7,8; Mt 8:23-27

Áo Lễ: Xanh

03/07

Thánh Tôma, Tông Đồ

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Am 5:14-15,21-24; Tv 50:7,8-9,10-11,12-12,16-17; Mt 8:28-34

Áo Lễ: Đỏ

04/07

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Am 7:10-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 9:1-8

Áo Lễ: Xanh

05/07

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Am 8:4-6,9-12; Tv 119:2,10,20,30,40,131; Mt 9:9-13

Áo Lễ: Xanh

06/07

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Am 9:11-15; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 9:14-17

Áo Lễ: Xanh

07/07

Chúa Nhật thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Ed 2:2-5; Tv 123:1-2,2,3-4; 2 Cr 12:7-10; Mc 6:1-6

Áo Lễ: Xanh

08/07

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Hs 2:16-18,21-22; Tv 145:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 9:18-26

Áo Lễ: Xanh

09/07

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Hs 8:4-7,11-13; Tv 115:3-4,5-6,7-8,9-10; Mt 9:32-38

Áo Lễ: Xanh

10/07

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Hs 10:1-3,7-8,12; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Mt 10:1-7

Áo Lễ: Xanh

11/07

Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Hs 11:1,3-4,8-9; Tv 80:2,3,15-16; Mt 10:7-15

Áo Lễ: Trắng

12/07

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Hs 14:2-10; Tv 51:3-4,8-912-13,14,17; Mt 10:16-23

Áo Lễ: Xanh

13/07

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Is 6:1-8; Tv 93:1,1-2,5; Mt 10:24-33

Áo Lễ: Xanh

14/07

Chúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Am 7:12-15; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Ep 1:3-14; Ep 1:3-10; Mc 6:7-13

Áo Lễ: Xanh

15/07

Thánh Bonaventure, Gmtsht

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Is 1:10-17; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 10:34; Mt 11:1

Áo Lễ: Trắng

16/07

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Is 7:1-9; Tv 48:2-3,3-4,5-6,7-8; Mt 11:20-24

Áo Lễ: Xanh

17/07

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Is 10:5-7,13-16; Tv 94:5-6,7-8,9-10,14-15; Mt 11:25-27

Áo Lễ: Xanh

18/07

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Is 26:7-9,12,16-19; Tv 102:13-14,15,16-18,19-21; Mt 11:28-30

Áo Lễ: Xanh

19/07

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Is 38:1-8,21-22; Is 38:10-11,12,16; Mt 12:1-8

Áo Lễ: Xanh

20/07

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: St 2:1-5; Tv 10:1-2,3-4,7-8,14; Mt 12:14-21

Áo Lễ: Xanh

21/07

Chúa Nhật thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Gr 23:1-6; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ep 2:13-18; Mc 6:30-34

Áo Lễ: Xanh

22/07

Thánh Maria Mađalêna

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: St 6:1-4,6-8; Tv 50:5-6,8-9,16-17,21,23; Mt 12:38-42

Áo Lễ: Trắng

23/07

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: St 7:14-15,18-20; Tv 85:2-4,5-6,7-8; Mt 12:46-50

Áo Lễ: Xanh

24/07

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gr 1:1,4-10; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Mt 13:1-9

Áo Lễ: Xanh

25/07

Thánh Giacôbê, Tông Đồ

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Gr 2:1-3,7-8,12-13; Tv 36:6-7,8-9,10-11; Mt 13:10-17

Áo Lễ: Đỏ

26/07

Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gr 3:14-17; Gr 31:10,11-12,13; Mt 13:18-23

Áo Lễ: Trắng

27/07

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gr 7:1-11; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:24-30

Áo Lễ: Xanh

28/07

Chúa Nhật thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: 2 V 4:42-44; Tv 145:10-11,15-16,17-18; Ep 4:1-6; Ga 6:1-15

Áo Lễ: Xanh

29/07

Thánh Mátta

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gr 13:1-11; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 13:31-35

Áo Lễ: Trắng

30/07

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gr 14:17-22; Tv 79:8,9,11,13; Mt 13:35-43

Áo Lễ: Xanh

31/07

Thánh Ignatius thành Loyola, Lm

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gr 15:10,16-21; Tv 59:2-3,4,10-11,17,18; Mt 13:44-46

Áo Lễ: Trắng

Lịch Lễ Trọng Công Giáo Tháng 7 - 2024

NgàyNội dung lễ

07/07

Chúa Nhật thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Ed 2:2-5; Tv 123:1-2,2,3-4; 2 Cr 12:7-10; Mc 6:1-6

Áo Lễ: Xanh

14/07

Chúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Am 7:12-15; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Ep 1:3-14; Ep 1:3-10; Mc 6:7-13

Áo Lễ: Xanh

21/07

Chúa Nhật thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Gr 23:1-6; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ep 2:13-18; Mc 6:30-34

Áo Lễ: Xanh

28/07

Chúa Nhật thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: 2 V 4:42-44; Tv 145:10-11,15-16,17-18; Ep 4:1-6; Ga 6:1-15

Áo Lễ: Xanh

Lịch Lễ Kính Công Giáo Tháng 7 - 2024

NgàyNội dung lễ

03/07

Thánh Tôma, Tông Đồ

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Am 5:14-15,21-24; Tv 50:7,8-9,10-11,12-12,16-17; Mt 8:28-34

Áo Lễ: Đỏ

25/07

Thánh Giacôbê, Tông Đồ

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Gr 2:1-3,7-8,12-13; Tv 36:6-7,8-9,10-11; Mt 13:10-17

Áo Lễ: Đỏ

Lịch Lễ Nhớ Công Giáo Tháng 7 - 2024

NgàyNội dung lễ

11/07

Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Hs 11:1,3-4,8-9; Tv 80:2,3,15-16; Mt 10:7-15

Áo Lễ: Trắng

15/07

Thánh Bonaventure, Gmtsht

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Is 1:10-17; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 10:34; Mt 11:1

Áo Lễ: Trắng

22/07

Thánh Maria Mađalêna

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: St 6:1-4,6-8; Tv 50:5-6,8-9,16-17,21,23; Mt 12:38-42

Áo Lễ: Trắng

26/07

Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gr 3:14-17; Gr 31:10,11-12,13; Mt 13:18-23

Áo Lễ: Trắng

29/07

Thánh Mátta

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gr 13:1-11; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 13:31-35

Áo Lễ: Trắng

31/07

Thánh Ignatius thành Loyola, Lm

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gr 15:10,16-21; Tv 59:2-3,4,10-11,17,18; Mt 13:44-46

Áo Lễ: Trắng

Tag:

2024-05-16

Lời Chúa Hôm Nay
Kinh Mân Côi
Lịch Công Giáo