Lịch Công Giáo Tháng 5 năm 2024 - Lễ Trọng Công Giáo Tháng 5

Lời Chúa Là Ngọn Đèn Soi Con Bước

"Là Ánh Sáng Chỉ Đường Con Đi"

Lịch Công Giáo Tháng 5

Lịch Công Giáo Tháng 5

Lịch Công Giáo Tháng 5: Trong bài viết này chúng con sẽ liệt kê danh sách Lễ TrọngLễ KínhLễ Nhớ trong tháng 5. Hy vọng sẽ gúp cộng đoàn sắp xếp thời gian để tham dự thánh lễ sốt sắng.

 

NgàyNội dung lễ

01/05

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8

Áo Lễ: Trắng

02/05

Thánh Anathasiô, Gmtsht

Lễ nhớ - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11

Áo Lễ: Trắng

03/05

Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ

Lễ kính - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17

Áo Lễ: Đỏ

04/05

Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21

Áo Lễ: Trắng

05/05

Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 10:25-26,34-35,44-48; Tv 98:1,2-3,3-4; 1 Ga 4:7-10; Ga 15:9-17

Áo Lễ: Trắng

06/05

Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616

Áo Lễ: Trắng

07/05

Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11

Áo Lễ: Trắng

08/05

Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15

Áo Lễ: Trắng

09/05

Lễ Thăng Thiên

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc:

Áo Lễ: Trắng

10/05

Thứ Sáu trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23

Áo Lễ: Trắng

11/05

Thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28

Áo Lễ: Trắng

12/05

Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 1:15-17,20,20-26; Tv 103:1-2,11-12,19-20; 1 Ga 4:11-16; Ga 17:11-19

Áo Lễ: Trắng

13/05

Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33

Áo Lễ: Trắng

14/05

Thánh Matthia, Tông Đồ

Lễ kính - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11

Áo Lễ: Đỏ

15/05

Thứ Tư trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19

Áo Lễ: Trắng

16/05

Thứ Năm trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26

Áo Lễ: Trắng

17/05

Thứ Sáu trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19

Áo Lễ: Trắng

18/05

Thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25

Áo Lễ: Trắng

19/05

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; 1 Cr 12:3-7,12-13; Ga 20:19-23; Cv 2:1-11; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Gl 5:16-25; Ga 15:26-27

Áo Lễ: Đỏ

20/05

Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gc 3:13-18; Tv 19:8,9,10,15; Mc 9:14-29

Áo Lễ: Xanh

21/05

Thứ Ba trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gc 4:1-10; Tv 55:7-8,9-10,10-11,23; Mc 9:30-37

Áo Lễ: Xanh

22/05

Thứ Tư trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gc 4:13-17; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:38-40

Áo Lễ: Xanh

23/05

Thứ Năm trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gc 5:1-6; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:41-50

Áo Lễ: Xanh

24/05

Thứ Sáu trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gc 5:9-12; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mc 10:1-12

Áo Lễ: Xanh

25/05

Thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gc 5:13-20; Tv 141:1-2,3,8; Mc 10:13-16

Áo Lễ: Xanh

26/05

Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đnl 4:32-34,39-40; Tv 33:4-5,6-9,18-19,20-22; Rm 8:14-17; Mt 28:16-20

Áo Lễ: Trắng

27/05

Thứ Hai trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Pr 1:3-9; Tv 111:1-2,5-6,9,10; Mc 10:17-27

Áo Lễ: Xanh

28/05

Thứ Ba trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Pr 1:10-16; Tv 98:1,2-3,3-4; Mc 10:28-31

Áo Lễ: Xanh

29/05

Thứ Tư trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Pr 1:18-25; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mc 10:32-45

Áo Lễ: Xanh

30/05

Thứ Năm trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Pr 2:2-5,9-12; Tv 100:2,3,4,5; Mc 10:46-52

Áo Lễ: Xanh

31/05

Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: 1 Pr 4:7-13; Tv 96:10,11-12,13; Mc 11:11-26

Áo Lễ: Trắng

Lịch Lễ Trọng Công Giáo Tháng 5 - 2024

NgàyNội dung lễ

05/05

Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 10:25-26,34-35,44-48; Tv 98:1,2-3,3-4; 1 Ga 4:7-10; Ga 15:9-17

Áo Lễ: Trắng

09/05

Lễ Thăng Thiên

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc:

Áo Lễ: Trắng

12/05

Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 1:15-17,20,20-26; Tv 103:1-2,11-12,19-20; 1 Ga 4:11-16; Ga 17:11-19

Áo Lễ: Trắng

19/05

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; 1 Cr 12:3-7,12-13; Ga 20:19-23; Cv 2:1-11; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Gl 5:16-25; Ga 15:26-27

Áo Lễ: Đỏ

26/05

Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đnl 4:32-34,39-40; Tv 33:4-5,6-9,18-19,20-22; Rm 8:14-17; Mt 28:16-20

Áo Lễ: Trắng

Lịch Lễ Kính Công Giáo Tháng 5 - 2024

NgàyNội dung lễ

03/05

Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ

Lễ kính - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17

Áo Lễ: Đỏ

14/05

Thánh Matthia, Tông Đồ

Lễ kính - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11

Áo Lễ: Đỏ

31/05

Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: 1 Pr 4:7-13; Tv 96:10,11-12,13; Mc 11:11-26

Áo Lễ: Trắng

Lịch Lễ Nhớ Công Giáo Tháng 5 - 2024

NgàyNội dung lễ

02/05

Thánh Anathasiô, Gmtsht

Lễ nhớ - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11

Áo Lễ: Trắng

Tag:

2024-05-16

Lời Chúa Hôm Nay
Kinh Mân Côi
Lịch Công Giáo