Lịch Công Giáo Tháng 4 năm 2024 - Lễ Trọng Công Giáo Tháng 4

Lời Chúa Là Ngọn Đèn Soi Con Bước

"Là Ánh Sáng Chỉ Đường Con Đi"

Lịch Công Giáo Tháng 4

Lịch Công Giáo Tháng 4

Lịch Công Giáo Tháng 4: Trong bài viết này chúng con sẽ liệt kê danh sách Lễ TrọngLễ KínhLễ Nhớ trong tháng 4. Hy vọng sẽ gúp cộng đoàn sắp xếp thời gian để tham dự thánh lễ sốt sắng.

 

NgàyNội dung lễ

01/04

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 2:14,22-32; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Mt 28:8-15

Áo Lễ: Trắng

02/04

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 2:36-41; Tv 33:4-5,18-19,20,22; Ga 20:11-18

Áo Lễ: Trắng

03/04

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 3:1-10; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Lc 24:13-35

Áo Lễ: Trắng

04/04

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 3:11-26; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Lc 24:35-48

Áo Lễ: Trắng

05/04

Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 4:1-12; Tv 118:1-2,4,22-24,25-27; Ga 21:1-14

Áo Lễ: Trắng

06/04

Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 4:13-21; Tv 118:1,14-15,16-18,19-21; Mc 16:9-15

Áo Lễ: Trắng

07/04

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh - Kính Lòng Thương Xót Chúa

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 4:32-35; Tv 118:2-4,13-15,22-24; 1 Ga 5:1-6; Ga 20:19-31

Áo Lễ: Trắng

08/04

Lễ Truyền Tin

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8

Áo Lễ: Trắng

09/04

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 4:32-37; Tv 93:1,1-2,5; Ga 3:7-15

Áo Lễ: Trắng

10/04

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 5:17-26; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ga 3:16-21

Áo Lễ: Trắng

11/04

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 5:27-33; Tv 34:2,9,17-18,19-20; Ga 3:31-36

Áo Lễ: Trắng

12/04

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 5:34-42; Tv 27:1,4,13-14; Ga 6:1-15

Áo Lễ: Trắng

13/04

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; Ga 6:16-21

Áo Lễ: Trắng

14/04

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 3:13-15,17-19; Tv 4:2,4,7-8,9; 1 Ga 2:1-5; Lc 24:35-48

Áo Lễ: Trắng

15/04

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 6:8-15; Tv 119:23-24,26-27,29-30; Ga 6:22-29

Áo Lễ: Trắng

16/04

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35

Áo Lễ: Trắng

17/04

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40

Áo Lễ: Trắng

18/04

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51

Áo Lễ: Trắng

19/04

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59

Áo Lễ: Trắng

20/04

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69

Áo Lễ: Trắng

21/04

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 4:8-12; Tv 118:1-8-9,21-23,26-21-29; 1 Ga 3:1; 2 Ga 10:11-18

Áo Lễ: Trắng

22/04

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 11:1-18; Tv 42:2-3; Ga 10:1-10; Ga 10:11-18

Áo Lễ: Trắng

23/04

Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 11:19-26; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Ga 10:22-30

Áo Lễ: Trắng

24/04

Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50

Áo Lễ: Trắng

25/04

Thánh Máccô, Thánh Sử

Lễ kính - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20

Áo Lễ: Đỏ

26/04

Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 13:26-33; Tv 2:6-7,8-9,10-11; Ga 14:1-6

Áo Lễ: Trắng

27/04

Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 13:44-52; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 14:7-14

Áo Lễ: Trắng

28/04

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 9:26-31; Tv 22:26-27,28-30,31-32; 1 Ga 3:18-24; Ga 15:1-8

Áo Lễ: Trắng

29/04

Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts

Lễ nhớ - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26

Áo Lễ: Trắng

30/04

Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

Lễ thường - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31

Áo Lễ: Trắng

Lịch Lễ Trọng Công Giáo Tháng 4 - 2024

NgàyNội dung lễ

07/04

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh - Kính Lòng Thương Xót Chúa

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 4:32-35; Tv 118:2-4,13-15,22-24; 1 Ga 5:1-6; Ga 20:19-31

Áo Lễ: Trắng

08/04

Lễ Truyền Tin

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8

Áo Lễ: Trắng

14/04

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 3:13-15,17-19; Tv 4:2,4,7-8,9; 1 Ga 2:1-5; Lc 24:35-48

Áo Lễ: Trắng

21/04

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 4:8-12; Tv 118:1-8-9,21-23,26-21-29; 1 Ga 3:1; 2 Ga 10:11-18

Áo Lễ: Trắng

28/04

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 9:26-31; Tv 22:26-27,28-30,31-32; 1 Ga 3:18-24; Ga 15:1-8

Áo Lễ: Trắng

Lịch Lễ Kính Công Giáo Tháng 4 - 2024

NgàyNội dung lễ

25/04

Thánh Máccô, Thánh Sử

Lễ kính - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20

Áo Lễ: Đỏ

Lịch Lễ Nhớ Công Giáo Tháng 4 - 2024

NgàyNội dung lễ

29/04

Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts

Lễ nhớ - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26

Áo Lễ: Trắng

Tag:

2024-05-16

Lời Chúa Hôm Nay
Đọc Kinh Sáng
Lịch Công Giáo