Lịch Công Giáo Tháng 8 năm 2024 - Lễ Trọng Công Giáo Tháng 8

Lời Chúa Là Ngọn Đèn Soi Con Bước

"Là Ánh Sáng Chỉ Đường Con Đi"

Lịch Công Giáo Tháng 8

Lịch Công Giáo Tháng 8

Lịch Công Giáo Tháng 8: Trong bài viết này chúng con sẽ liệt kê danh sách Lễ TrọngLễ KínhLễ Nhớ trong tháng 8. Hy vọng sẽ gúp cộng đoàn sắp xếp thời gian để tham dự thánh lễ sốt sắng.

 

NgàyNội dung lễ

01/08

Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gr 18:1-6; Tv 146:1-2,2-4,5-6; Mt 13:47-53

Áo Lễ: Trắng

02/08

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gr 26:1-9; Tv 69:5,8-10,14; Mt 13:54-58

Áo Lễ: Xanh

03/08

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gr 26:11-16,24; Tv 69:15-16,30-31,33-34; Mt 14:1-12

Áo Lễ: Xanh

04/08

Chúa Nhật thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Xh 16:2-4,12-15; Tv 78:3-4,23-24,25-54; Ep 4:17,20-24; Ga 6:24-35

Áo Lễ: Xanh

05/08

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gr 28:1-17; Tv 119:29,43,79,80,95,102; Mt 14:13-21

Áo Lễ: Xanh

06/08

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Gr 30:1-2,12-15,18-22; Tv 102:16-18,19-1,29,22-23; Mt 14:22-36

Áo Lễ: Trắng

07/08

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gr 31:1-7; Gr 31:10,11-12,13; Mt 15:21-28

Áo Lễ: Xanh

08/08

Thánh Đa Minh, Lm

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gr 31:31-34; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 16:13-23

Áo Lễ: Trắng

09/08

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Nk 2:1,3; Đnl 32:35-36,39,41; Mt 16:24-28

Áo Lễ: Xanh

10/08

Thánh Lôrensô, Tstđ

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: St 1:12; St 2:4; Tv 9:8-9,10-11,12-13; Mt 17:14-20

Áo Lễ: Đỏ

11/08

Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 19:4-8; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ep 4:305; 2 Ga 6:41-51

Áo Lễ: Xanh

12/08

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ed 1:2-5,24-28; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Mt 17:22-27

Áo Lễ: Xanh

13/08

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ed 2:8; Ed 3:4; Tv 119:14,24,72,103,111,131; Mt 18:1-5,10,12-14

Áo Lễ: Xanh

14/08

Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Ed 9:1-7; Tv 113:1-2,3-4,5-6; Mt 18:15-20

Áo Lễ: Đỏ

15/08

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Ed 12:1-2; Tv 78:56-57,58-59,61-62; Mt 18:21-19

Áo Lễ: Trắng

16/08

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ed 16:1-15,60,63; Ed 16:59-63; Is 12:2-3,4,5-6; Mt 19:3-12

Áo Lễ: Xanh

17/08

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ed 18:1-10,13,30-32; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 19:13-15

Áo Lễ: Xanh

18/08

Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Cn 9:1-6; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Ep 5:15-20; Ga 6:51-58

Áo Lễ: Xanh

19/08

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ed 24:15-24; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 19:16-22

Áo Lễ: Xanh

20/08

Thánh Bênađô, Gmtsht

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Ed 28:1-10; Đnl 32:26-27,27-28,30,35-36; Mt 19:23-30

Áo Lễ: Trắng

21/08

Thánh Piô X, Giáo Hoàng

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Ed 34:1-11; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 20:1-16

Áo Lễ: Trắng

22/08

Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Ed 36:23-28; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 22:1-14

Áo Lễ: Trắng

23/08

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ed 37:1-14; Tv 107:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 22:34-40

Áo Lễ: Xanh

24/08

Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Ed 43:1-7; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Mt 23:1-12

Áo Lễ: Đỏ

25/08

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Gs 24:1-2,15-17,18; Tv 34:2-3,16-17,18-19,20-21; Ep 5:21-32; Ep 5:2,25-32; Ga 6:60-69

Áo Lễ: Xanh

26/08

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: St 1:1-5,11-12; Tv 96:1-2,2-3,4-5; Mt 23:13-22

Áo Lễ: Xanh

27/08

Thánh Monica

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: St 2:1-3,14-16; Tv 96:10,11-12,13; Mt 23:23-26

Áo Lễ: Trắng

28/08

Thánh Augustinô, Gmtsht

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: St 3:6-10,16-18; Tv 128:1-24-5; Mt 23:27-32

Áo Lễ: Trắng

29/08

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 1:1-9; Tv 145:2-3,4-5,6-7; Mt 24:42-51

Áo Lễ: Đỏ

30/08

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 1:17-25; Tv 33:1-2,4-5,10,11; Mt 25:1-13

Áo Lễ: Xanh

31/08

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 1:26-31; Tv 33:12-13,18-19,20-21; Mt 25:14-30

Áo Lễ: Xanh

Lịch Lễ Trọng Công Giáo Tháng 8 - 2024

NgàyNội dung lễ

04/08

Chúa Nhật thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Xh 16:2-4,12-15; Tv 78:3-4,23-24,25-54; Ep 4:17,20-24; Ga 6:24-35

Áo Lễ: Xanh

11/08

Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 19:4-8; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ep 4:305; 2 Ga 6:41-51

Áo Lễ: Xanh

15/08

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Ed 12:1-2; Tv 78:56-57,58-59,61-62; Mt 18:21-19

Áo Lễ: Trắng

18/08

Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Cn 9:1-6; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Ep 5:15-20; Ga 6:51-58

Áo Lễ: Xanh

25/08

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Gs 24:1-2,15-17,18; Tv 34:2-3,16-17,18-19,20-21; Ep 5:21-32; Ep 5:2,25-32; Ga 6:60-69

Áo Lễ: Xanh

Lịch Lễ Kính Công Giáo Tháng 8 - 2024

NgàyNội dung lễ

06/08

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Gr 30:1-2,12-15,18-22; Tv 102:16-18,19-1,29,22-23; Mt 14:22-36

Áo Lễ: Trắng

10/08

Thánh Lôrensô, Tstđ

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: St 1:12; St 2:4; Tv 9:8-9,10-11,12-13; Mt 17:14-20

Áo Lễ: Đỏ

24/08

Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Ed 43:1-7; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Mt 23:1-12

Áo Lễ: Đỏ

Lịch Lễ Nhớ Công Giáo Tháng 8 - 2024

NgàyNội dung lễ

01/08

Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gr 18:1-6; Tv 146:1-2,2-4,5-6; Mt 13:47-53

Áo Lễ: Trắng

08/08

Thánh Đa Minh, Lm

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gr 31:31-34; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 16:13-23

Áo Lễ: Trắng

14/08

Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Ed 9:1-7; Tv 113:1-2,3-4,5-6; Mt 18:15-20

Áo Lễ: Đỏ

20/08

Thánh Bênađô, Gmtsht

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Ed 28:1-10; Đnl 32:26-27,27-28,30,35-36; Mt 19:23-30

Áo Lễ: Trắng

21/08

Thánh Piô X, Giáo Hoàng

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Ed 34:1-11; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 20:1-16

Áo Lễ: Trắng

22/08

Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Ed 36:23-28; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 22:1-14

Áo Lễ: Trắng

27/08

Thánh Monica

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: St 2:1-3,14-16; Tv 96:10,11-12,13; Mt 23:23-26

Áo Lễ: Trắng

28/08

Thánh Augustinô, Gmtsht

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: St 3:6-10,16-18; Tv 128:1-24-5; Mt 23:27-32

Áo Lễ: Trắng

29/08

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 1:1-9; Tv 145:2-3,4-5,6-7; Mt 24:42-51

Áo Lễ: Đỏ

Tag:

2024-05-16

Lời Chúa Hôm Nay
Đọc Kinh Sáng
Lịch Công Giáo