Lịch Công Giáo Tháng 9 năm 2024 - Lễ Trọng Công Giáo Tháng 9

Lời Chúa Là Ngọn Đèn Soi Con Bước

"Là Ánh Sáng Chỉ Đường Con Đi"

Lịch Công Giáo Tháng 9

Lịch Công Giáo Tháng 9

Lịch Công Giáo Tháng 9: Trong bài viết này chúng con sẽ liệt kê danh sách Lễ TrọngLễ KínhLễ Nhớ trong tháng 9. Hy vọng sẽ gúp cộng đoàn sắp xếp thời gian để tham dự thánh lễ sốt sắng.

 

NgàyNội dung lễ

01/09

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đnl 4:1-2,6-8; Tv 15:2-3,3-4,4-5; Gc 1:17-18,21-22,27; Mc 7:1-8,14-15,21-23

Áo Lễ: Xanh

02/09

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 2:1-5; Tv 119:97,98,99,100,101,102; Lc 4:16-30

Áo Lễ: Xanh

03/09

Thánh Grêgôriô Cả, Ghts

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 2:10-16; Tv 145:8-9,10-11,12-13,13-14; Lc 4:31-37

Áo Lễ: Trắng

04/09

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 3:1-9; Tv 33:12-13,14-15,20-21; Lc 4:38-44

Áo Lễ: Xanh

05/09

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 3:18-23; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 5:1-11

Áo Lễ: Xanh

06/09

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 4:1-5; Tv 37:3-4,5-6,27-28,39-40; Lc 5:33-39

Áo Lễ: Xanh

07/09

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 4:9-15; Tv 145:17-18,19-20,21; Lc 6:1-5

Áo Lễ: Xanh

08/09

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Is 35:4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; Gc 2:1-5; Mc 7:31-37

Áo Lễ: Xanh

09/09

Thánh Phêrô Claver, Lm

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 5:1-8; Tv 5:5-6,7,12; Lc 6:6-11

Áo Lễ: Trắng

10/09

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 6:1-11; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 6:12-19

Áo Lễ: Xanh

11/09

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 7:25-31; Tv 45:11-12,14-15,16-17; Lc 6:20-26

Áo Lễ: Xanh

12/09

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 8:1-7,11-13; Tv 139:1-3,13-14,23-24; Lc 6:27-38

Áo Lễ: Xanh

13/09

Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 9:16-19,22-27; Tv 84:3,4,5-6,8,12; Lc 6:39-42

Áo Lễ: Trắng

14/09

Tôn Vinh Thánh Giá

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 10:14-22; Tv 116:12-13,17-18; Lc 6:43-49

Áo Lễ: Đỏ

15/09

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Is 50:4-9; Tv 116:1-2,3-4,5-6,8-9; Gc 2:14-18; Mc 8:27-35

Áo Lễ: Xanh

16/09

Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 11:17-26,33; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Lc 7:1-10

Áo Lễ: Đỏ

17/09

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 12:12-14,27-31; Tv 100:1-2,3,4,5; Lc 7:11-17

Áo Lễ: Xanh

18/09

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 12:31; 1 Cr 13:13; Tv 33:2-3,4-5,12,22; Lc 7:31-35

Áo Lễ: Xanh

19/09

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 15:1-11; Tv 118:1-2,16-17,28; Lc 7:36-50

Áo Lễ: Xanh

20/09

Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 15:12-20; Tv 17:1,6-7,8,15; Lc 8:1-3

Áo Lễ: Đỏ

21/09

Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 15:35-37,42-49; Tv 56:10-12,13-14; Lc 8:4-15

Áo Lễ: Đỏ

22/09

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Kn 2:12,17-20; Tv 54:3-4,5,6-8; Gc 3:164; Mc 9:30-37

Áo Lễ: Xanh

23/09

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Cn 3:27-34; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 8:16-18

Áo Lễ: Xanh

24/09

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Cn 21:1-6,10-13; Tv 119:12720343544; Lc 8:19-21

Áo Lễ: Xanh

25/09

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Cn 30:5-9; Tv 119:29,72,89,101,104,163; Lc 9:1-6

Áo Lễ: Xanh

26/09

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gv 1:2-11; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:7-9

Áo Lễ: Xanh

27/09

Thánh Vincentê de Phaolô, Lm

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gv 3:1-11; Tv 144:1-2,3-4; Lc 9:18-22

Áo Lễ: Trắng

28/09

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gv 11:9-12; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:43-45

Áo Lễ: Xanh

29/09

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Ds 11:25-29; Tv 19:8,10,12-13,14; Gc 5:1-6; Mc 9:38-43,45,47-48

Áo Lễ: Xanh

30/09

Thánh Giêrômiô, Lmts

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: G 1:6-22; Tv 17:1,2-3,6-7; Lc 9:46-50

Áo Lễ: Trắng

Lịch Lễ Trọng Công Giáo Tháng 9 - 2024

NgàyNội dung lễ

01/09

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đnl 4:1-2,6-8; Tv 15:2-3,3-4,4-5; Gc 1:17-18,21-22,27; Mc 7:1-8,14-15,21-23

Áo Lễ: Xanh

08/09

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Is 35:4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; Gc 2:1-5; Mc 7:31-37

Áo Lễ: Xanh

15/09

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Is 50:4-9; Tv 116:1-2,3-4,5-6,8-9; Gc 2:14-18; Mc 8:27-35

Áo Lễ: Xanh

22/09

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Kn 2:12,17-20; Tv 54:3-4,5,6-8; Gc 3:164; Mc 9:30-37

Áo Lễ: Xanh

29/09

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Ds 11:25-29; Tv 19:8,10,12-13,14; Gc 5:1-6; Mc 9:38-43,45,47-48

Áo Lễ: Xanh

Lịch Lễ Kính Công Giáo Tháng 9 - 2024

NgàyNội dung lễ

14/09

Tôn Vinh Thánh Giá

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 10:14-22; Tv 116:12-13,17-18; Lc 6:43-49

Áo Lễ: Đỏ

21/09

Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 15:35-37,42-49; Tv 56:10-12,13-14; Lc 8:4-15

Áo Lễ: Đỏ

Lịch Lễ Nhớ Công Giáo Tháng 9 - 2024

NgàyNội dung lễ

03/09

Thánh Grêgôriô Cả, Ghts

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 2:10-16; Tv 145:8-9,10-11,12-13,13-14; Lc 4:31-37

Áo Lễ: Trắng

09/09

Thánh Phêrô Claver, Lm

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 5:1-8; Tv 5:5-6,7,12; Lc 6:6-11

Áo Lễ: Trắng

13/09

Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 9:16-19,22-27; Tv 84:3,4,5-6,8,12; Lc 6:39-42

Áo Lễ: Trắng

16/09

Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 11:17-26,33; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Lc 7:1-10

Áo Lễ: Đỏ

20/09

Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 Cr 15:12-20; Tv 17:1,6-7,8,15; Lc 8:1-3

Áo Lễ: Đỏ

27/09

Thánh Vincentê de Phaolô, Lm

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gv 3:1-11; Tv 144:1-2,3-4; Lc 9:18-22

Áo Lễ: Trắng

30/09

Thánh Giêrômiô, Lmts

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: G 1:6-22; Tv 17:1,2-3,6-7; Lc 9:46-50

Áo Lễ: Trắng

Tag:

2024-05-16

Lời Chúa Hôm Nay
Kinh Mân Côi
Lịch Công Giáo