Lịch Công Giáo Tháng 1 năm 2024 - Lễ Trọng Công Giáo Tháng 1

Lời Chúa Là Ngọn Đèn Soi Con Bước

"Là Ánh Sáng Chỉ Đường Con Đi"

Lịch Công Giáo Tháng 1

Lịch Công Giáo Tháng 1

Lịch Công Giáo Tháng 1: Trong bài viết này chúng con sẽ liệt kê danh sách Lễ Trọng, Lễ Kính, Lễ Nhớ trong tháng 1. Hy vọng sẽ gúp cộng đoàn sắp xếp thời gian để tham dự thánh lễ sốt sắng.

 

NgàyNội dung lễ

01/01

Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Lễ trọng - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21

Áo Lễ: Trắng

02/01

Thánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht

Lễ nhớ - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: 1 Ga 2:22-28; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 1:19-28

Áo Lễ: Trắng

03/01

Thứ Tư trước Lễ Hiển Linh

Lễ thường - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: 1 Ga 2:293; Tv 98:1,3-4,5-6; Ga 1:29-34

Áo Lễ: Trắng

04/01

Thánh Elizabeth Ann Seton

Lễ nhớ - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: 1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42

Áo Lễ: Trắng

05/01

Thánh Gioan Neumann, Gm

Lễ nhớ - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: 1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51

Áo Lễ: Trắng

06/01

Thứ Bảy trước Lễ Hiển Linh

Lễ thường - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12

Áo Lễ: Trắng

07/01

Lễ Hiển Linh

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12

Áo Lễ: Trắng

08/01

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc:

Áo Lễ: Trắng

09/01

Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 1:9-20; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Mc 1:21-28

Áo Lễ: Xanh

10/01

Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 3:1-10,19-20; Tv 40:2-5,7-8,8-9,10; Mc 1:29-39

Áo Lễ: Xanh

11/01

Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 4:1-11; Tv 44:10-11,14-15,25-26; Mc 1:40-45

Áo Lễ: Xanh

12/01

Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 8:4-7,10-22; Tv 89:16-17,18-19; Mc 2:1-12

Áo Lễ: Xanh

13/01

Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 9:1-4,17-19; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mc 2:13-17

Áo Lễ: Xanh

14/01

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 3:3-10,19; Tv 40:2-4,7-8,8-9,10; 1 Cr 6:13-15,17-20; Ga 1:35-42

Áo Lễ: Xanh

15/01

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 15:16-23; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mc 2:18-22

Áo Lễ: Xanh

16/01

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 16:1-13; Tv 89:20,21-22,27-28; Mc 2:23-28

Áo Lễ: Xanh

17/01

Thánh Antôn, Ab

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 17:32-33,37,40-51; Tv 144:1,2,9-10; Mc 3:1-6

Áo Lễ: Trắng

18/01

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 18:6-9; Tv 56:2-3,9-10,10-12,13-14; Mc 3:7-12

Áo Lễ: Xanh

19/01

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 24:3-21; Tv 57:2,3-4,6,11; Mc 3:13-19

Áo Lễ: Xanh

20/01

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 1:1-4,11-12,19,23-27; Tv 80:2-3,5-7; Mc 3:20-21

Áo Lễ: Xanh

21/01

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: St 3:1-5,10; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Cr 7:29-31; Mc 1:14-20

Áo Lễ: Xanh

22/01

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 5:1-7,10; Tv 89:20,21-22,25-26; Mc 3:22-30

Áo Lễ: Xanh

23/01

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 6:12-15,17-19; Tv 24:7,8,9,10; Mc 3:31-35

Áo Lễ: Xanh

24/01

Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 7:4-17; Tv 89:4-5,27-28,29-30; Mc 4:1-20

Áo Lễ: Trắng

25/01

Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 7:18-19,24-29; Tv 132:1-2,3-5,11,12,13-14; Mc 4:21-25

Áo Lễ: Trắng

26/01

Thánh Timôthêô và Titô, Gm

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 11:1-4,5-10,13-17; Tv 51:3-4,5-6,6-7,10-11; Mc 4:26-34

Áo Lễ: Trắng

27/01

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 12:1-7,10-17; Tv 51:12-13,14-15,16-17; Mc 4:35-41

Áo Lễ: Xanh

28/01

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đnl 18:15-20; Tv 95:1-2,6-7,7-9; 1 Cr 7:32-35; Mc 1:21-28

Áo Lễ: Xanh

29/01

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 15:13-14,30; Tv 3:2-3,4-5,6-7; Mc 5:1-20

Áo Lễ: Xanh

30/01

Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 18:9-10,14,24-25,30-19; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Mc 5:21-43

Áo Lễ: Xanh

31/01

Thánh Gioan Bosco, Lm

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 24:2,9-17; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 6:1-6

Áo Lễ: Trắng

Lịch Lễ Trọng Công Giáo Tháng 1 - 2024

NgàyNội dung lễ

01/01

Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Lễ trọng - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21

Áo Lễ: Trắng

07/01

Lễ Hiển Linh

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12

Áo Lễ: Trắng

14/01

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 3:3-10,19; Tv 40:2-4,7-8,8-9,10; 1 Cr 6:13-15,17-20; Ga 1:35-42

Áo Lễ: Xanh

21/01

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: St 3:1-5,10; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Cr 7:29-31; Mc 1:14-20

Áo Lễ: Xanh

28/01

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đnl 18:15-20; Tv 95:1-2,6-7,7-9; 1 Cr 7:32-35; Mc 1:21-28

Áo Lễ: Xanh

Lịch Lễ Kính Công Giáo Tháng 1 - 2024

NgàyNội dung lễ

08/01

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc:

Áo Lễ: Trắng

25/01

Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 7:18-19,24-29; Tv 132:1-2,3-5,11,12,13-14; Mc 4:21-25

Áo Lễ: Trắng

Lịch Lễ Nhớ Công Giáo Tháng 1 - 2024

NgàyNội dung lễ

02/01

Thánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht

Lễ nhớ - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: 1 Ga 2:22-28; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 1:19-28

Áo Lễ: Trắng

04/01

Thánh Elizabeth Ann Seton

Lễ nhớ - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: 1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42

Áo Lễ: Trắng

05/01

Thánh Gioan Neumann, Gm

Lễ nhớ - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: 1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51

Áo Lễ: Trắng

17/01

Thánh Antôn, Ab

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 17:32-33,37,40-51; Tv 144:1,2,9-10; Mc 3:1-6

Áo Lễ: Trắng

24/01

Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 7:4-17; Tv 89:4-5,27-28,29-30; Mc 4:1-20

Áo Lễ: Trắng

26/01

Thánh Timôthêô và Titô, Gm

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 11:1-4,5-10,13-17; Tv 51:3-4,5-6,6-7,10-11; Mc 4:26-34

Áo Lễ: Trắng

31/01

Thánh Gioan Bosco, Lm

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: 2 Sm 24:2,9-17; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 6:1-6

Áo Lễ: Trắng

Tag:

2024-05-16

Lời Chúa Hôm Nay
Kinh Mân Côi
Lịch Công Giáo