Lịch Công Giáo Tháng 10 năm 2024 - Lễ Trọng Công Giáo Tháng 10

Lời Chúa Là Ngọn Đèn Soi Con Bước

"Là Ánh Sáng Chỉ Đường Con Đi"

Lịch Công Giáo Tháng 10

Lịch Công Giáo Tháng 10

Lịch Công Giáo Tháng 10: Trong bài viết này chúng con sẽ liệt kê danh sách Lễ TrọngLễ KínhLễ Nhớ trong tháng 10. Hy vọng sẽ gúp cộng đoàn sắp xếp thời gian để tham dự thánh lễ sốt sắng.

 

NgàyNội dung lễ

01/10

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: G 3:1-3,11-17,20-23; Tv 88:2-3,4-5,6,7-8; Lc 9:51-56

Áo Lễ: Trắng

02/10

Thiên Thần Hộ Thủ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: G 9:1-12,14-16; Tv 88:10-11,12-13,14-15; Lc 9:57-62

Áo Lễ: Trắng

03/10

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: G 19:21-27; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Lc 10:1-12

Áo Lễ: Xanh

04/10

Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: G 38:1,12-21; Tv 139:1-3,78,9-10,13-14; Lc 10:13-16

Áo Lễ: Trắng

05/10

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: G 42:1-3,5-6,12-16; Tv 119:66,71,75,91,125,130; Lc 10:17-24

Áo Lễ: Xanh

06/10

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: St 2:18-24; Tv 128:1-2,3,4-5,6; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16; Mc 10:2-12

Áo Lễ: Xanh

07/10

Đức Mẹ Mân Côi

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gl 1:6-12; Tv 111:1-2,7-8,9,10; Lc 10:25-37

Áo Lễ: Trắng

08/10

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gl 1:13-24; Tv 139:1-3,13-14,14-15; Lc 10:38-42

Áo Lễ: Xanh

09/10

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gl 2:1-2,7-14; Tv 117:1,2; Lc 11:1-4

Áo Lễ: Xanh

10/10

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gl 3:1-5; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Lc 11:5-13

Áo Lễ: Xanh

11/10

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gl 3:7-14; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 11:15-26

Áo Lễ: Xanh

12/10

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gl 3:22-29; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 11:27-28

Áo Lễ: Xanh

13/10

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Kn 7:7-11; Tv 90:12-13,14-15,16-17; Dt 4:12-13; Mc 10:17-30; Mc 10:17-27

Áo Lễ: Xanh

14/10

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gl 4:22-24,26-27,31; Gl 5:1; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 11:29-32

Áo Lễ: Xanh

15/10

Thánh Têrêxa thành Avila, Đtts

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gl 5:1-6; Tv 119:41,43,44,45,47,48; Lc 11:37-41

Áo Lễ: Trắng

16/10

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Gl 5:18-25; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:42-46

Áo Lễ: Xanh

17/10

Thánh Inaxiô thành Antiôkia, Gmtđ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Ep 1:3-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Lc 11:47-54

Áo Lễ: Đỏ

18/10

Thánh Luca, Thánh Sử

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Ep 1:11-14; Tv 33:1-2,4-5,12-13; Lc 12:1-7

Áo Lễ: Đỏ

19/10

Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Ep 1:15-23; Tv 8:2-3,4-5,6-7; Lc 12:8-12

Áo Lễ: Đỏ

20/10

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Is 53:10-11; Tv 33:4-5,18-19,20-22; Dt 4:14-16; Mc 10:35-45; Mc 10:42-45

Áo Lễ: Xanh

21/10

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ep 2:1-10; Tv 100:2,3,4,5; Lc 12:13-21

Áo Lễ: Xanh

22/10

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ep 2:12-22; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 12:35-38

Áo Lễ: Xanh

23/10

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ep 3:2-12; Is 12:2-3,4,5-6; Lc 12:39-48

Áo Lễ: Xanh

24/10

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ep 3:14-21; Tv 33:1-2,4-5,11-12,18-19; Lc 12:49-53

Áo Lễ: Xanh

25/10

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ep 4:1-6; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 12:54-59

Áo Lễ: Xanh

26/10

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ep 4:7-16; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 13:1-9

Áo Lễ: Xanh

27/10

Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Gr 31:7-9; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Dt 5:1-6; Mc 10:46-52

Áo Lễ: Xanh

28/10

Thánh Simon và Jude, Tông Đồ

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Ep 4:32-5; Tv 1:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:10-17

Áo Lễ: Đỏ

29/10

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ep 5:21-33; Tv 128:1-2,3,4-5; Lc 13:18-21

Áo Lễ: Xanh

30/10

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ep 6:1-9; Tv 145:10-11,12-13,13-14; Lc 13:22-30

Áo Lễ: Xanh

31/10

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Ep 6:10-20; Tv 144:1,2,9-10; Lc 13:31-35

Áo Lễ: Xanh

Lịch Lễ Trọng Công Giáo Tháng 10 - 2024

NgàyNội dung lễ

06/10

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: St 2:18-24; Tv 128:1-2,3,4-5,6; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16; Mc 10:2-12

Áo Lễ: Xanh

13/10

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Kn 7:7-11; Tv 90:12-13,14-15,16-17; Dt 4:12-13; Mc 10:17-30; Mc 10:17-27

Áo Lễ: Xanh

20/10

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Is 53:10-11; Tv 33:4-5,18-19,20-22; Dt 4:14-16; Mc 10:35-45; Mc 10:42-45

Áo Lễ: Xanh

27/10

Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Gr 31:7-9; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Dt 5:1-6; Mc 10:46-52

Áo Lễ: Xanh

Lịch Lễ Kính Công Giáo Tháng 10 - 2024

NgàyNội dung lễ

18/10

Thánh Luca, Thánh Sử

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Ep 1:11-14; Tv 33:1-2,4-5,12-13; Lc 12:1-7

Áo Lễ: Đỏ

28/10

Thánh Simon và Jude, Tông Đồ

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Ep 4:32-5; Tv 1:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:10-17

Áo Lễ: Đỏ

Lịch Lễ Nhớ Công Giáo Tháng 10 - 2024

NgàyNội dung lễ

01/10

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: G 3:1-3,11-17,20-23; Tv 88:2-3,4-5,6,7-8; Lc 9:51-56

Áo Lễ: Trắng

02/10

Thiên Thần Hộ Thủ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: G 9:1-12,14-16; Tv 88:10-11,12-13,14-15; Lc 9:57-62

Áo Lễ: Trắng

04/10

Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: G 38:1,12-21; Tv 139:1-3,78,9-10,13-14; Lc 10:13-16

Áo Lễ: Trắng

07/10

Đức Mẹ Mân Côi

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gl 1:6-12; Tv 111:1-2,7-8,9,10; Lc 10:25-37

Áo Lễ: Trắng

15/10

Thánh Têrêxa thành Avila, Đtts

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Gl 5:1-6; Tv 119:41,43,44,45,47,48; Lc 11:37-41

Áo Lễ: Trắng

17/10

Thánh Inaxiô thành Antiôkia, Gmtđ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Ep 1:3-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Lc 11:47-54

Áo Lễ: Đỏ

19/10

Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Ep 1:15-23; Tv 8:2-3,4-5,6-7; Lc 12:8-12

Áo Lễ: Đỏ

Tag:

2024-05-16

Lời Chúa Hôm Nay
Đọc Kinh Sáng
Lịch Công Giáo