Lịch Công Giáo Tháng 11 năm 2024 - Lễ Trọng Công Giáo Tháng 11

Lời Chúa Là Ngọn Đèn Soi Con Bước

"Là Ánh Sáng Chỉ Đường Con Đi"

Lịch Công Giáo Tháng 11

Lịch Công Giáo Tháng 11

Lịch Công Giáo Tháng 11: Trong bài viết này chúng con sẽ liệt kê danh sách Lễ TrọngLễ KínhLễ Nhớ trong tháng 11. Hy vọng sẽ gúp cộng đoàn sắp xếp thời gian để tham dự thánh lễ sốt sắng.

 

NgàyNội dung lễ

01/11

Lễ Các Thánh

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Pl 1:1-11; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 14:1-6

Áo Lễ: Trắng

02/11

Lễ Các Đẳng Linh Hồn

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Pl 1:18-26; Tv 42:2,3,5; Lc 14:1,7-11

Áo Lễ: Tím

03/11

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đnl 6:2-6; Tv 18:2-3,3-4,47-51; Dt 7:23-28; Mc 12:28-34

Áo Lễ: Xanh

04/11

Thánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Pl 2:1-4; Tv 131:1,2,3; Lc 14:12-14

Áo Lễ: Trắng

05/11

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Pl 2:5-11; Tv 22:26-27,28-30,31-32; Lc 14:15-24

Áo Lễ: Xanh

06/11

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Pl 2:12-18; Tv 27:1,4,13-14; Lc 14:25-33

Áo Lễ: Xanh

07/11

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Pl 3:3-8; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 15:1-10

Áo Lễ: Xanh

08/11

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Pl 3:17; Pl 4:1; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 16:1-8

Áo Lễ: Xanh

09/11

Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Pl 4:10-19; Tv 112:1-2,5-6,8,9; Lc 16:9-15

Áo Lễ: Trắng

10/11

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 17:10-16; Tv 146:7,8-9,9-10; Dt 9:24-28; Mc 12:38-44; Mc 12:41-44

Áo Lễ: Xanh

11/11

Thánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: St 1:1-9; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 17:1-6

Áo Lễ: Trắng

12/11

Thánh Josaphat, Gmtđ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: St 2:1-8,11-14; Tv 37:3-4,18,23,27,29; Lc 17:7-10

Áo Lễ: Đỏ

13/11

Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: St 3:1-7; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Lc 17:11-19

Áo Lễ: Trắng

14/11

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Tv 146:7,8-9,9-10; Lc 17:20-25

Áo Lễ: Xanh

15/11

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 2 Ga 119:1,2,10,11,17,18; Lc 17:26-37

Áo Lễ: Xanh

16/11

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: 3 Ga 112:1-2,3-4,5-6; Lc 18:1-8

Áo Lễ: Xanh

17/11

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đn 12:1-3; Tv 16:5-8,9-10,11; Dt 10:11-14,18; Mc 13:24-32

Áo Lễ: Xanh

18/11

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Kh 1:1-4; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 18:35-43

Áo Lễ: Xanh

19/11

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Kh 3:1-6,14-22; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 19:1-10

Áo Lễ: Xanh

20/11

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Kh 4:1-11; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 19:11-28

Áo Lễ: Xanh

21/11

Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Kh 5:1-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 19:41-44

Áo Lễ: Trắng

22/11

Thánh Cêcilia, Đttđ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Kh 10:8-11; Tv 19:45-48

Áo Lễ: Đỏ

23/11

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Kh 11:4-12; Tv 144:1,2,9-10; Lc 20:27-40

Áo Lễ: Xanh

24/11

Lễ Chúa Kitô Vua

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đn 7:13-14; Tv 93:1,1-2,5; Kh 1:5-8; Ga 18:33-37

Áo Lễ: Trắng

25/11

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Kh 14:1-3,4-5; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 21:1-4

Áo Lễ: Xanh

26/11

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Kh 14:14-19; Tv 96:10,11-12,13; Lc 21:5-11

Áo Lễ: Xanh

27/11

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Kh 15:1-4; Tv 98:1,2-3,7-8,9; Lc 21:12-19

Áo Lễ: Xanh

28/11

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Kh 18:1-2,21-23; Tv 100:2,3,4,5; Lc 21:20-28

Áo Lễ: Xanh

29/11

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

Lễ thường - Thường Niên

Bài đọc: Kh 20:1-4,11-21; Tv 84:3,4,5-6,8; Lc 21:29-33

Áo Lễ: Xanh

30/11

Thánh Andrê, Tông Đồ

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Kh 22:1-7; Tv 95:1-2,3-5,6-7; Lc 21:34-36

Áo Lễ: Đỏ

Lịch Lễ Trọng Công Giáo Tháng 11 - 2024

NgàyNội dung lễ

01/11

Lễ Các Thánh

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Pl 1:1-11; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 14:1-6

Áo Lễ: Trắng

02/11

Lễ Các Đẳng Linh Hồn

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Pl 1:18-26; Tv 42:2,3,5; Lc 14:1,7-11

Áo Lễ: Tím

03/11

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đnl 6:2-6; Tv 18:2-3,3-4,47-51; Dt 7:23-28; Mc 12:28-34

Áo Lễ: Xanh

10/11

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: 1 V 17:10-16; Tv 146:7,8-9,9-10; Dt 9:24-28; Mc 12:38-44; Mc 12:41-44

Áo Lễ: Xanh

17/11

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đn 12:1-3; Tv 16:5-8,9-10,11; Dt 10:11-14,18; Mc 13:24-32

Áo Lễ: Xanh

24/11

Lễ Chúa Kitô Vua

Lễ trọng - Thường Niên

Bài đọc: Đn 7:13-14; Tv 93:1,1-2,5; Kh 1:5-8; Ga 18:33-37

Áo Lễ: Trắng

Lịch Lễ Kính Công Giáo Tháng 11 - 2024

NgàyNội dung lễ

09/11

Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Pl 4:10-19; Tv 112:1-2,5-6,8,9; Lc 16:9-15

Áo Lễ: Trắng

30/11

Thánh Andrê, Tông Đồ

Lễ kính - Thường Niên

Bài đọc: Kh 22:1-7; Tv 95:1-2,3-5,6-7; Lc 21:34-36

Áo Lễ: Đỏ

Lịch Lễ Nhớ Công Giáo Tháng 11 - 2024

NgàyNội dung lễ

04/11

Thánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Pl 2:1-4; Tv 131:1,2,3; Lc 14:12-14

Áo Lễ: Trắng

11/11

Thánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: St 1:1-9; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 17:1-6

Áo Lễ: Trắng

12/11

Thánh Josaphat, Gmtđ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: St 2:1-8,11-14; Tv 37:3-4,18,23,27,29; Lc 17:7-10

Áo Lễ: Đỏ

13/11

Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: St 3:1-7; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Lc 17:11-19

Áo Lễ: Trắng

21/11

Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Kh 5:1-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 19:41-44

Áo Lễ: Trắng

22/11

Thánh Cêcilia, Đttđ

Lễ nhớ - Thường Niên

Bài đọc: Kh 10:8-11; Tv 19:45-48

Áo Lễ: Đỏ

Tag:

2024-05-16

Lời Chúa Hôm Nay
Kinh Mân Côi
Lịch Công Giáo