Lịch Công Giáo Tháng 12 năm 2024 - Lễ Trọng Công Giáo Tháng 12

Lời Chúa Là Ngọn Đèn Soi Con Bước

"Là Ánh Sáng Chỉ Đường Con Đi"

Lịch Công Giáo Tháng 12

Lịch Công Giáo Tháng 12

Lịch Công Giáo Tháng 12: Trong bài viết này chúng con sẽ liệt kê danh sách Lễ TrọngLễ KínhLễ Nhớ trong tháng 12. Hy vọng sẽ gúp cộng đoàn sắp xếp thời gian để tham dự thánh lễ sốt sắng.

 

NgàyNội dung lễ

01/12

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 63:16-17,19; Tv 80:2-3,15-16,18-19; 1 Cr 1:3-9; Mc 13:33-37

Áo Lễ: Tím

02/12

Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 2:1-5; Is 4:2-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5,6-7,8-9; Mt 8:5-11

Áo Lễ: Tím

03/12

Thánh Phanxicô Xaviê, Lm

Lễ nhớ - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 11:1-10; Tv 72:1,7-8,12-13,17; Lc 10:21-24

Áo Lễ: Trắng

04/12

Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 15:29-37

Áo Lễ: Tím

05/12

Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 26:1-6; Tv 118:1,8-9,19-21,25-27; Mt 7:21,24-27

Áo Lễ: Tím

06/12

Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 29:17-24; Tv 27:1,4,13-14; Mt 9:27-31

Áo Lễ: Tím

07/12

Thánh Ambrose, Gmtsht

Lễ nhớ - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 30:19-21,23-26; Tv 147:1-2,3-4,5-6; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8

Áo Lễ: Trắng

08/12

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 40:1-5,9-11; Tv 85:9-10,11-12,13-14; 2 Pr 3:8-14; Mc 1:1-8

Áo Lễ: Tím

09/12

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26

Áo Lễ: Trắng

10/12

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 40:1-11; Tv 96:1-2,3,10,11-12,13; Mt 18:12-14

Áo Lễ: Tím

11/12

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30

Áo Lễ: Tím

12/12

Lễ Đức Mẹ Guadalupe

Lễ nhớ - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 41:13-20; Tv 145:1,9,10-11,12-13; Mt 11:11-15

Áo Lễ: Trắng

13/12

Thánh Lucia, Đttđ

Lễ nhớ - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19

Áo Lễ: Đỏ

14/12

Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts

Lễ nhớ - Mùa Vọng

Bài đọc: Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13

Áo Lễ: Trắng

15/12

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 61:1-2,10-11; Lc 1:46-48,49-50,53-5415; Ga 1:6-8,19-28

Áo Lễ: Hồng

16/12

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: Ds 24:2-7,15-17; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 21:23-27

Áo Lễ: Tím

17/12

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: St 49:2,8-10; Tv 72:3-4,7-8,17; Mt 1:1-17

Áo Lễ: Tím

18/12

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: Gr 23:5-8; Tv 72:1,12-13,18-19; Mt 1:18-24

Áo Lễ: Tím

19/12

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: Tl 13:2-7,24-25; Tv 71:3-4,5-6,16-17; Lc 1:5-25

Áo Lễ: Tím

20/12

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 7:10-14; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 1:26-38

Áo Lễ: Tím

21/12

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: St 2:8-14; Xp 3:14-18; Tv 33:2-3,11-12,20-21; Lc 1:39-45

Áo Lễ: Tím

22/12

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: 2 Sm 7:1-5,8-12,14,16; Tv 89:2-3,4-5,27-29; Rm 16:25-27; Lc 1:26-38

Áo Lễ: Tím

23/12

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Vọng

Lễ thường - Mùa Vọng

Bài đọc: St 3:1-4,23-24; Tv 25:4-5,8-9,10,14; Lc 1:57-66

Áo Lễ: Tím

24/12

Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 62:1-5; Tv 89:4-5,16-17,27-29; Cv 13:16-17,22-25; Mt 1:1-25; Mt 1:18-25; Is 9:1-6; Tv 96:1-2,2-3,11-12,132; Lc 2:1-14

Áo Lễ: Trắng

25/12

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 62:11-12; Tv 97:1-6,11-123; Lc 2:15-20; Is 52:7-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Dt 1:1-6; Ga 1:1-18; Ga 1:1-5,9-14

Áo Lễ: Trắng

26/12

Thánh Stêphanô, Tđ

Lễ kính - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: Cv 6:8-10; Tv 31:3-4,6,7,8,17,21; Mt 10:17-22

Áo Lễ: Đỏ

27/12

Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử

Lễ kính - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: 1 Ga 1:1-4; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Ga 20:2-8

Áo Lễ: Trắng

28/12

Các Thánh Anh Hài

Lễ kính - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: 1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18

Áo Lễ: Đỏ

29/12

Lễ Thánh Gia

Lễ kính - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: St 15:1-6; Tv 105:1-2,3-4,5-6,8-9; Dt 11:8,11-12,17-19; Lc 2:22-40; Lc 2:22,39-40

Áo Lễ: Trắng

30/12

Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh

Lễ thường - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: 1 Ga 2:12-17; Tv 96:7-8,8-9,10; Lc 2:36-40

Áo Lễ: Trắng

31/12

Ngày thứ bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh

Lễ thường - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: 1 Ga 2:18-21; Tv 96:1-2,11-12,13; Ga 1:1-18

Áo Lễ: Trắng

Lịch Lễ Trọng Công Giáo Tháng 12 - 2024

NgàyNội dung lễ

01/12

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 63:16-17,19; Tv 80:2-3,15-16,18-19; 1 Cr 1:3-9; Mc 13:33-37

Áo Lễ: Tím

08/12

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 40:1-5,9-11; Tv 85:9-10,11-12,13-14; 2 Pr 3:8-14; Mc 1:1-8

Áo Lễ: Tím

09/12

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26

Áo Lễ: Trắng

15/12

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 61:1-2,10-11; Lc 1:46-48,49-50,53-5415; Ga 1:6-8,19-28

Áo Lễ: Hồng

22/12

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: 2 Sm 7:1-5,8-12,14,16; Tv 89:2-3,4-5,27-29; Rm 16:25-27; Lc 1:26-38

Áo Lễ: Tím

24/12

Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 62:1-5; Tv 89:4-5,16-17,27-29; Cv 13:16-17,22-25; Mt 1:1-25; Mt 1:18-25; Is 9:1-6; Tv 96:1-2,2-3,11-12,132; Lc 2:1-14

Áo Lễ: Trắng

25/12

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

Lễ trọng - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 62:11-12; Tv 97:1-6,11-123; Lc 2:15-20; Is 52:7-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Dt 1:1-6; Ga 1:1-18; Ga 1:1-5,9-14

Áo Lễ: Trắng

Lịch Lễ Kính Công Giáo Tháng 12 - 2024

NgàyNội dung lễ

26/12

Thánh Stêphanô, Tđ

Lễ kính - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: Cv 6:8-10; Tv 31:3-4,6,7,8,17,21; Mt 10:17-22

Áo Lễ: Đỏ

27/12

Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử

Lễ kính - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: 1 Ga 1:1-4; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Ga 20:2-8

Áo Lễ: Trắng

28/12

Các Thánh Anh Hài

Lễ kính - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: 1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18

Áo Lễ: Đỏ

29/12

Lễ Thánh Gia

Lễ kính - Mùa Giáng Sinh

Bài đọc: St 15:1-6; Tv 105:1-2,3-4,5-6,8-9; Dt 11:8,11-12,17-19; Lc 2:22-40; Lc 2:22,39-40

Áo Lễ: Trắng

Lịch Lễ Nhớ Công Giáo Tháng 12 - 2024

NgàyNội dung lễ

03/12

Thánh Phanxicô Xaviê, Lm

Lễ nhớ - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 11:1-10; Tv 72:1,7-8,12-13,17; Lc 10:21-24

Áo Lễ: Trắng

07/12

Thánh Ambrose, Gmtsht

Lễ nhớ - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 30:19-21,23-26; Tv 147:1-2,3-4,5-6; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8

Áo Lễ: Trắng

12/12

Lễ Đức Mẹ Guadalupe

Lễ nhớ - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 41:13-20; Tv 145:1,9,10-11,12-13; Mt 11:11-15

Áo Lễ: Trắng

13/12

Thánh Lucia, Đttđ

Lễ nhớ - Mùa Vọng

Bài đọc: Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19

Áo Lễ: Đỏ

14/12

Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts

Lễ nhớ - Mùa Vọng

Bài đọc: Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13

Áo Lễ: Trắng

Tag:

2024-05-16

Lời Chúa Hôm Nay
Đọc Kinh Sáng
Lịch Công Giáo