Lịch Công Giáo Tháng 3 năm 2024 - Lễ Trọng Công Giáo Tháng 3

Lời Chúa Là Ngọn Đèn Soi Con Bước

"Là Ánh Sáng Chỉ Đường Con Đi"

Lịch Công Giáo Tháng 3

Lịch Công Giáo Tháng 3

Lịch Công Giáo Tháng 3: Trong bài viết này chúng con sẽ liệt kê danh sách Lễ TrọngLễ KínhLễ Nhớ trong tháng 3. Hy vọng sẽ gúp cộng đoàn sắp xếp thời gian để tham dự thánh lễ sốt sắng.

 

NgàyNội dung lễ

01/03

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: St 37:3-4,12-13,17-28; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 21:33-43,45-46

Áo Lễ: Tím

02/03

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: St 7:14-15,18-20; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Lc 15:1-3,11-32

Áo Lễ: Tím

03/03

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Xh 20:1-17; Xh 20:1-3,7-8,12-17; Tv 19:8,9,10,11; 1 Cr 1:22-25; Ga 2:13-25

Áo Lễ: Tím

04/03

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: 2 V 5:1-15; Tv 42:2-3; Lc 4:24-30

Áo Lễ: Tím

05/03

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Đn 3:25,34-43; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 18:21-35

Áo Lễ: Tím

06/03

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Đnl 4:1,5-9; Tv 147:12-13,15-16,19-20; Mt 5:17-19

Áo Lễ: Tím

07/03

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Gr 7:23-28; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Lc 11:14-23

Áo Lễ: Tím

08/03

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Hs 14:2-10; Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17; Mc 12:28-34

Áo Lễ: Tím

09/03

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Hs 6:1-6; Tv 51:3-4,18-19,20-21; Lc 18:9-14

Áo Lễ: Tím

10/03

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: St 36:14-16,19-23; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Ep 2:4-10; Ga 3:14-21

Áo Lễ: Tím

11/03

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Is 65:17-21; Tv 30:2,4,5-6,11-13; Ga 4:43-54

Áo Lễ: Tím

12/03

Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Ed 47:1-9,12; Tv 46:2-3,5-6,8-9; Ga 5:1-3,5-16

Áo Lễ: Tím

13/03

Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Is 49:8-15; Tv 145:8-9,13-14,17-18; Ga 5:17-30

Áo Lễ: Tím

14/03

Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Xh 32:7-14; Tv 106:19-20,21-22,23; Ga 5:31-47

Áo Lễ: Tím

15/03

Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Kn 2:1,12-22; Tv 34:17-18,19-20,21,23; Ga 7:1-2,10,25-30

Áo Lễ: Tím

16/03

Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Gr 11:18-20; Tv 7:2-3,9-10,11-12; Ga 7:40-53

Áo Lễ: Tím

17/03

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Gr 31:31-34; Tv 51:3-4,12-13,14-15; Dt 5:7-9; Ga 12:20-33

Áo Lễ: Tím

18/03

Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Đn 13:1-9,15-17,19-30,33-62; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ga 8:1-11; Ga 8:12-20; Ga 13:41-62

Áo Lễ: Tím

19/03

Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30

Áo Lễ: Trắng

20/03

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Đn 3:14-20,91-92,95; Đn 3:52,53,54,55,56; Ga 8:31-42

Áo Lễ: Tím

21/03

Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: St 17:3-9; Tv 105:4-5,6-7,8-9; Ga 8:51-59

Áo Lễ: Tím

22/03

Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Gr 20:10-13; Tv 18:2-3,3-4,5-6,7; Ga 10:31-42

Áo Lễ: Tím

23/03

Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Chay

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Ed 37:21-28; Gr 31:10,11-12,13; Ga 11:45-57

Áo Lễ: Tím

24/03

Chúa Nhật Lễ Lá

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Mc 11:1-10; Ga 12:12-16; Is 50:4-7; Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24; Pl 2:6-11; Mc 14:115; Mc 15:1-39

Áo Lễ: Đỏ

25/03

Thứ Hai Tuần Thánh

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Is 42:1-7; Tv 27:1,2,3,13-14; Ga 12:1-11

Áo Lễ: Tím

26/03

Thứ Ba Tuần Thánh

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Is 49:1-6; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Ga 13:21-33,36-38

Áo Lễ: Tím

27/03

Thứ Tư Tuần Thánh

Lễ thường - Mùa Chay

Bài đọc: Is 50:4-9; Tv 69:8-10,21-22,31,33-34; Mt 26:14-25

Áo Lễ: Tím

28/03

Thứ Năm Tuần Thánh

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Is 61:1-3,6,8-9; Tv 89:21-22,25,27; Kh 1:5-8; Lc 4:16-21; Xh 12:1-8,11-14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; 1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15

Áo Lễ: Trắng

29/03

Thứ Sáu Tuần Thánh

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Is 52:1353; Tv 31:2-6,12-13,15-16,17-25; Dt 4:14-16; Ga 18:1-19,42

Áo Lễ: Đỏ

30/03

Lễ Vọng Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Rm 6:3-11118; Lc 24:1-12

Áo Lễ: Trắng

31/03

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 5:6-8; Ga 20:1-9

Áo Lễ: Trắng

Lịch Lễ Trọng Công Giáo Tháng 3 - 2024

NgàyNội dung lễ

03/03

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Xh 20:1-17; Xh 20:1-3,7-8,12-17; Tv 19:8,9,10,11; 1 Cr 1:22-25; Ga 2:13-25

Áo Lễ: Tím

10/03

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: St 36:14-16,19-23; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Ep 2:4-10; Ga 3:14-21

Áo Lễ: Tím

17/03

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Gr 31:31-34; Tv 51:3-4,12-13,14-15; Dt 5:7-9; Ga 12:20-33

Áo Lễ: Tím

19/03

Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30

Áo Lễ: Trắng

24/03

Chúa Nhật Lễ Lá

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Mc 11:1-10; Ga 12:12-16; Is 50:4-7; Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24; Pl 2:6-11; Mc 14:115; Mc 15:1-39

Áo Lễ: Đỏ

28/03

Thứ Năm Tuần Thánh

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Is 61:1-3,6,8-9; Tv 89:21-22,25,27; Kh 1:5-8; Lc 4:16-21; Xh 12:1-8,11-14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; 1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15

Áo Lễ: Trắng

29/03

Thứ Sáu Tuần Thánh

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Is 52:1353; Tv 31:2-6,12-13,15-16,17-25; Dt 4:14-16; Ga 18:1-19,42

Áo Lễ: Đỏ

30/03

Lễ Vọng Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Chay

Bài đọc: Rm 6:3-11118; Lc 24:1-12

Áo Lễ: Trắng

31/03

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh

Lễ trọng - Mùa Phục Sinh

Bài đọc: St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 5:6-8; Ga 20:1-9

Áo Lễ: Trắng

Lịch Lễ Kính Công Giáo Tháng 3 - 2024

NgàyNội dung lễ

Lịch Lễ Nhớ Công Giáo Tháng 3 - 2024

NgàyNội dung lễ

Tag:

2024-05-16

Lời Chúa Hôm Nay
Kinh Mân Côi
Lịch Công Giáo